Закони и правилници

На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

 

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 67/2013 од 31.7.2013. године, ступио је на снагу 8.8.2013, а примењује се почев од школске 2013/2014.
Предмет Правилника

 

Члан 1.

 

Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцеоивања успеха из појединачних наставних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих у основном образовању и васпитању (у даљем тексту: ученик). Термини изражени у овом правилнику у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе. Сврха и принципи оцењивања ученика

 

Члан 2.

 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика у току савладавања школског програма.
Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује однос према учењу и знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем вредности. Оцењивањем се обезбеђује поштовање општих принципа система образовања и васпитања утврђених законом којим се уређују основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон). Принципи оцењивања, у смислу овог правилника, јесу:
 1. објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима;
 2. релевантност оцењивања;
 3. коришћење разноврсних техника и метода оцењивања;
 4. правичност у оцењивању;
 5. редовност и благовременост у оцењивању;
 6. оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу;
 7. уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста, претходних постигнућа ученика и тренутних услова у којима се оцењивање одвија.
Предмет и врсте оцењивања ученика

 

Члан 3.

 

Ученик се оцењује из наставног предмета са и без модула (у даљем тексту: предмет) и владања, у складу са Законом, посебним законом и овим правилником. Оцена је описна и бројчана. Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. Формативно оцењивање, у смислу овог правилника, јесте редовно проверавање постигнућа и праћење владања ученика у току савладавања школског програма, садржи повратну информацију и препоруке за даље напредовање и, по правилу, евидентира се у педагошкој документацији наставника, у складу са овим правилником. Сумативно оцењивање, у смислу овог правилника, јесте вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или за класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о образовно-васпитном раду (у даљем тексту: дневник), а могу бити унете и у педагошку документацију.
Оцена ученика

 

Члан 4.

 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика и показатељ је квалитета и ефикасности рада наставника и школе у остваривању прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа.
Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по добијању, са образложењем. Описном оценом изражава се:
 1. оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току савладавања програма предмета;
 2. ангажовање ученика у настави;
 3. напредовање у односу на претходни период;
 4. препорука за даље напредовање ученика.
Бројчаном оценом изражава се:
 1. степен остварености циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току савладавања програма предмета;
 2. ангажовање ученика у настави.
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1).
У зависности од предмета, модула и узраста ученика приликом оцењивања из става 3. тачка 1) и става 4. тачка 1) овог члана, процењују се: вештине изражавања и саопштавања; разумевање, примена и вредновање научених поступака и процедура; рад са подацима и рад на различитим врстама текстова; уметничко изражавање; вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака.
Ангажовање ученика обухвата: одговоран однос према раду, постављеним задацима, активно учествовање у настави, сарадњу са другима и исказано интересовање и мотивацију за учење и напредовање.
Ученику се не може умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним активностима или непримереног понашања у школи.

 

Члан 5.

 

Оцењивање из предмета (музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање и физичко васпитање – изабрани спорт) обавља се полазећи од ученикових способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа, могућности и ангажовање ученика у наставном процесу.

 

Члан 6.

 

Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања.

 

Члан 7.

 

Ученик коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању оцењује се на основу остварености циљева и стандарда постигнућа у току савладавања индивидуалног образовног плана.
Ученик из става 1. овог члана који стиче образовање и васпитање без прилагођених стандарда постигнућа оцењује се на основу његовог ангажовања и степена остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, на начин који узима у обзир његове језичке, моторичке и чулне могућности.
Ученик из става 1. овог члана који стиче образовање и васпитање по прилагођеним стандардима постигнућа, оцењује се на основу његовог ангажовања и степена остварености циљева и прилагођених стандарда постигнућа.

 

Члан 8.

 

Из изборних предмета прописаних Законом, односно предмета верска настава и грађанско васпитање ученик се оцењује описно на основу остварености циљева, постигнућа и ангажовања.
Критеријуми бројчаног оцењивања.

 

Члан 9.

 

Бројчано оцењивање успеха ученика из предмета обавља се на основу следећих критеријума:
 1. ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз веома висок степен ангажовања, добија оцену одличан (5);
 2. ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, самостално, испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и део захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа уз мању помоћ наставника, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз висок степен ангажовања, добија оцену врло добар (4);
 3. ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз ангажовање ученика, добија оцену добар (3);
 4. ученик који остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и испуњавања уз помоћ наставника захтеве који су утврђени у већем делу основног нивоа постигнућа, односно захтеве који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа и ангажовање ученика, добија оцену довољан (2);
 5. ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и ни уз помоћ наставника не испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу постигнућа, добија оцену недовољан (1).
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не испуњава захтеве по прилагођеним стандардима постигнућа ревидира се индивидуални образовни план.
Начин и поступак оцењивања

 

Члан 10.

 

На почетку школске године наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређене области, предмета, модула или теме, која су од значаја за предмет (у даљем тексту: иницијално процењивање).
Резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика.

 

Члан 11.

 

Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере постигнућа и практичног рада, а у складу са програмом предмета.
Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито: излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада – портфолија, у складу са програмом предмета.
Постигнуће ученика из практичног рада, огледа, лабораторијске и друге вежбе, уметничког наступа и спортске активности оцењује се на основу примене учениковог знања, самосталности, показаних вештина у коришћењу материјала, алата, инструмената и других помагала у извођењу задатка, као и примене мера заштите и безбедности према себи, другима и околини, у складу са програмом предмета.

 

Члан 12.

 

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе, односно на званичној интернет страни школе најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту.
Распоредом из става 1. овог члана може да се планира највише једна провера у дану, а две у наставној недељи.
Распоред из става 1. овог члана и промене распореда утврђује директор на предлог одељењског већа.
Наставник је дужан да обавести ученике о наставним садржајима који ће се писмено проверавати према распореду из става 1. овог члана, најкасније пет дана пре провере.

 

Члан 13.

 

Провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу.
Усмене провере и писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута обављају се без најаве, а спроводе се ради утврђивања остварености циља часа и савладаности дела реализованих програмских садржаја.
Ученик у току часа може да буде само једанпут оцењен за усмену или писмену проверу постигнућа.
Оцена из писмене провере постигнућа уписује се у дневник у року од осам дана од дана провере, у противном писмена провера се поништава.
Оцена из писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута се не уписују у дневник.
Ако након писмене провере постигнућа више од половине ученика једног одељења добије недовољну оцену, писмена провера се поништава за ученика који је добио недовољну оцену.
Оцена може бити поништена и ученику који није задовољан оценом.
Писмена провера из става 6. овог члана понавља се једанпут и може да буде организована на посебном часу.
Након поништене писмене провере, а пре организовања поновљене, наставник је дужан да одржи допунску наставу, односно допунски рад.
Ученик и родитељ има право увида у писани рад, као и право на образложење оцене.
Закључна оцена из предмета

 

Члан 14.

 

У првом разреду основног образовања и васпитања закључна оцена из обавезних, обавезних изборних, изборних и факултативних предмета јесте описна и утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу описних оцена о развоју и напредовању ученика у току савладавања програма предмета.
У осталим разредима основног образовања и васпитања закључна оцена из предмета је бројчана, осим из изборних предмета прописаних Законом, односно предмета верска настава и грађанско васпитање.
Закључна оцена из изборних предмета прописаних Законом, односно предмета верска настава и грађанско васпитање је: истиче се, добар и задовољава.
Ученика од првог до четвртог разреда оцењује наставник који изводи наставу.
Ученика од петог до осмог разреда оцењује предметни наставник у току образовно васпитног рада, а оцену на крају полугодишта утврђује одељењско веће на предлог предметног наставника.
Закључна оцена на крају другог полугодишта утврђује се на основу свих описних и бројчаних оцена у току образовно-васпитног рада, уз сагледавање развоја, напредовања и ангажовања ученика.
Ученику који има мање од четири оцене у току полугодишта, не може да се утврди закључна оцена.
Изузетно од става 7. овог члана, ако је недељни фонд часова предмета један час, ученику може да се утврди закључна оцена ако је оцењен најмање два пута у полугодишту.
Ученику који редовно похађа наставу, а нема прописани број оцена у полугодишту, наставник је обавезан да спроведе оцењивање на посебно организованом часу у току трајања полугодишта уз присуство одељењског старешине, педагога или психолога.
Ако предметни наставник, из било којих разлога, није у могућности да организује час из става 9. овог члана, школа је дужна да обезбеди одговарајућу стручну замену.
Одељењски старешина је у обавези да редовно прати оцењивање ученика и указује предметним наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у полугодишту ради утврђивања закључне оцене.
Када предмет садржи модуле, закључна оцена се изводи на основу позитивних оцена свих модула у оквиру предмета.
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник, добијене било којом техником провере знања.
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од:
 1. одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;
 2. врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;
 3. добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;
 4. довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.
Ако одељењско веће не прихвати предлог закључне оцене предметног наставника, оно утврђује нову оцену гласањем.
Утврђена оцена из става 15. овог члана евидентира се у напомени, а у записнику одељењског већа шире се образлаже.
Закључна оцена утврђена на одељењском већу уписује се у дневник у предвиђену рубрику. Оцењивање владања ученика

 

Члан 15.

 

Владање се оцењује најмање два пута у току полугодишта.
Владање ученика од првог до петог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у току и на крају полугодишта.
Закључна оцена из владања ученика из става 2. овог члана јесте: примерно, врло добро, добро, задовољавајуће и незадовољавајуће, и не утиче на општи успех ученика.
Владање ученика од шестог до осмог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у току полугодишта.
Оцена из владања из става 4. овог члана на крају првог и другог полугодишта јесте бројчана, и то: примерно (5), врло добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1), и свака од наведених оцена утиче на општи успех ученика.
Владање одраслих не оцењује се.
Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини.
На оцену из владања не утичу оцене из предмета.
Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи због понашања за које је изречена васпитна мера.
Оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на крају полугодишта када ученик показује позитивне промене у свом понашању и прихвата одговорност за своје поступке након указивања на непримерено понашање или кроз појачани васпитни рад, након изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере.
Описна оцена из владања

 

Члан 16.

 

Оцена из владања ученика у току полугодишта изражава се описом учениковог односа према обавезама и правилима понашања, нарочито понашања према другим ученицима, запосленима и имовини.
Оцена из става 1. овог члана садржи и васпитну препоруку.
Опис односа према обавезама може да се изрази са:
 1. у потпуности извршава обавезе у школи;
 2. углавном извршава обавезе у школи;
 3. делимично извршава обавезе у школи;
 4. углавном не извршава обавезе;
 5. не извршава обавезе у школи.
Опис понашања према другим ученицима, запосленима и имовини може да се изрази са:
 1. представља пример другима својим односом према ученицима, запосленима и имовини;
 2. има најчешће коректан однос према ученицима, запосленима и имовини;
 3. понекад се непримерено односи према ученицима, запосленима и имовини;
 4. често има непримерен однос према ученицима, запосленима и имовини;
 5. најчешће има непримерен однос према ученицима, запосленима и имовини.
Закључна оцена из владања

 

Члан 17.

 

Закључну оцену из владања, на предлог одељењског старешине, утврђује одељењско веће.
Закључна оцена из владања утврђује се на основу понашања ученика у целини, имајући при том у виду и ангажовање ученика у активностима изван наставе, у складу са школским програмом (слободне активности, ученичка задруга, заштита животне средине, заштита од насиља, злостављања и занемаривања, и програми превенције других облика ризичног понашања, културна активност школе), процењивањем његовог понашања и извршавања обавеза прописаних законом, а нарочито на основу односа према:
 1. школским обавезама;
 2. другим ученицима;
 3. запосленима школе и других организација у којима се остварује образовно-васпитни рад;
 4. школској имовини, имовини других лица или организација у којима се остварује настава или поједини облици образовно-васпитног рада и заштити и очувању животне средине.
Ако ученик има изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере, приликом утврђивања закључне оцене из владања и њихови ефекти се узимају у обзир.
Оцењивање на испиту

 

Члан 18.

 

Оцена на испиту утврђује се већином гласова укупног броја чланова комисије, у складу са законом. Општи успех ученика

 

Члан 19.

 

На крају првог и другог полугодишта првог разреда наставник даје мишљење о раду и напредовању ученика.
Мишљење о раду и напредовању ученика садржи:
 1. опис степена остварености циљева и прописаних стандарда, односно прилагођених стандарда постигнућа;
 2. општи опис квалитета постигнућа;
 3. опис ученикових могућности и потреба у подизању нивоа постигнућа у појединим задацима у даљем учењу;
 4. запажања о развоју ученика и препорукама за даље напредовање.
Мишљење о раду и напредовању ученика уноси се у ђачку књижицу.
Општи успех ученика од другог до петог разреда утврђује се на крају првог и другог полугодишта, односно школске године на основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из обавезних предмета и обавезних изборних предмета. Општи успех ученика од шестог до осмог разреда утврђује се на крају првог и другог полугодишта, односно школске године на основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из обавезних предмета, обавезних изборних предмета и из владања.
Општи успех не утврђује се ученику из ст. 4. и 5. овог члана који има недовољну оцену из предмета или је неоцењен из предмета.
Изузетно, ученику се може утврдити успех довољан (2) ако је оцењен из обавезних предмета и обавезних изборних предмета оценом довољан (2), а из владања незадовољавајуће (1).
Описна оцена из предмета не утиче на општи успех ученика.
Општи успех се не утврђује ни у случају када је ученик неоцењен из предмета који се оцењује описном оценом.
Родитељ је дужан да својим потписом потврди да је упознат са мишљењем о раду и напредовању ученика, односно успехом ученика.
Обавештавање о оцењивању.

 

Члан 20.

 

На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени.
Одељењски старешина је обавезан да благовремено, а најмање четири пута у току школске године, на примерен начин обавештава родитеље о постигнућима ученика, напредовању, мотивацији за учење и напредовање, владању и другим питањима од значаја за образовање и васпитање.
Ако родитељ, односно старатељ не долази на родитељске и индивидуалне састанке, одељењски старешина је дужан да га благовремено у писменој форми обавести о успеху и оценама, евентуалним тешкоћама и изостанцима ученика и последицама изостајања ученика.
Евиденција о успеху ученика.

 

Члан 21.

 

Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у прописаној евиденцији и својој педагошкој документацији.
Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана документација наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање.
Завршне одредбе.

 

Члан 22.

 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 74/11).

 

Члан 23.

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се почев од школске 2013/2014. године.
Број110-00-199/2013-02
У Београду, 5. јула 2013. године
Министар,
проф. др Жарко Обрадовић, с.р.
Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и
стручних сарадника

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1

 

Овим правилником утврђују се облици стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, приоритетне области за стручно усавршавање, програми и начин организовања стручног усавршавања и друга питања од значаја за развој система сталног стручног усавршавања.

 

Члан 2

 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце, ученика и полазника, односно нивоа њихових постигнућа.
Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце (у даљем тексту: образовно-васпитни рад).
Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање.

 

Члан 3

 

Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања деце и ученика, приоритетним областима које утврђује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) и на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника у установи.
Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира и на основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада.
Лични план професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: компетенције).

 

Члан 4

 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:
1) предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то:
(1) извођењем угледних, односно огледних часова и активности са дискусијом и анализом;
(2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном анализом и дискусијом;
(3) приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом;
(4) учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, програмима од националног значаја у установи, међународним програмима, скуповима, семинарима и мрежама, програму огледа, раду модел центра;
2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова, у складу са овим правилником;
3) предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Педагошки завод Војводине;
4) се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно учешћем на међународним семинарима, програмима обука и стручним скуповима везаним за образовање и васпитање;
5) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом професионалног развоја, а нису обухваћене тач. 1)-4) овог члана;
6) остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотног учења.

 

Члан 5

 

Стручно усавршавање из члана 4. став 1. тач. 1)-3) овог правилника јесте обавезна активност наставника, васпитача и стручног сарадника утврђена педагошком нормом, у оквиру 40-часовне радне недеље.
Облике стручног усавршавања наставника, васпитача и стручног сарадника из члана 4. став 1. тач. 2) и 3) надлежни орган или организација одобрава по утврђеној процедури.
За стручно усавршавање из члана 4. став 1. тач. 2)-4) овог правилника наставник, васпитач и стручни сарадник има право на плаћено одсуство у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) и посебним колективним уговором.

II ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Члан 6

 

Облици стручног усавршавања су:
1) програм стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке;
2) стручни скупови, и то:
(1) конгрес, сабор;
(2) сусрети, дани;
(3) конференција;
(4) саветовање;
(5) симпозијум;
(6) округли сто;
(7) трибина;
(8) вебинар;
3) летња и зимска школа;
4) стручно и студијско путовање.
Облици стручног усавршавања из става 1. овог члана могу бити организовани као домаћи и међународни.
1. Програми стручног усавршавања

 

Члан 7

 

Програме обуке из члана 4. став 1. тачка 2) овог правилника, у складу са Законом, одобрава Завод за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод) на основу конкурса и објављује на својој интернет страници, а Педагошки завод Војводине (у даљем тексту: Педагошки завод) одобрава програме на језицима националних мањина на којима се остварује образовно-васпитни рад у Аутономној покрајини Војводини.
Програм обуке који својим садржајем, циљевима и исходима доприноси системском развоју и унапређивању образовно-васпитног рада и не подлеже конкурсу је програм од јавног интереса.
Програм обуке од јавног интереса одобрава министар на период до три године.
Програм обуке од јавног интереса остварује се из средстава организатора и бесплатан је за учеснике.
Организатор програма обуке од јавног интереса може бити државни орган, Завод, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Педагошки завод и центар за стручно усавршавање.
Реализатор програма од јавног интереса може бити и лице запослено у Министарству, Заводу, Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, Педагошком заводу и центру за стручно усавршавање уз претходну прибављену сагласност министра, односно директора завода или центра.
Државни орган, Завод, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Педагошки завод, не могу бити организатори и реализатори програма обуке из става 1. овог члана.
Реализатор програма обуке из става 1. овог члана, не може да буде лице запослено у државном органу, Заводу, Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања и Педагошком заводу.
Изузетно од ст. 7. и 8. овог члана, министар може одобрити организацију и реализацију одређеног програма обуке из става 1. овог члана, државном органу, односно заводу.
Елементи програма обука из овог члана су: назив, циљ, приоритетна област на коју се програм односи, компетенције које програм развија, садржај, очекивани исходи, облици рада, циљне групе, трајање програма и временски распоред активности, начин провере примене стечених знања и вештина и начин праћења ефеката програма.

 

Члан 8

 

Програм стручног усавршавања (у даљем тексту: Програм) остварује се кроз непосредан рад или на даљину путем интернета.
Програм који се остварује кроз непосредан рад може да траје најкраће осам, а најдуже 24 сата. Изузетно, програм обуке од јавног интереса може да траје најдуже 40 сати. Обука може да траје најдуже осам сати дневно.
Највећи број учесника по групи је 30 и за сваку групу се ангажују најмање два реализатора. За групе до 15 учесника може да се ангажује један реализатор.
Програм који се остварује на даљину путем интернета може да траје од две до пет недеља, са максималним оптерећењем од осам сати недељно, у укупном трајању од осам до 40 сати. Ови програми, у оквиру 40 сати, обавезно имају и део који се остварује непосредно у трајању од најмање два, а највише 24 сата. Део програма који се остварује непосредно, изводи се по правилу у групама до 30 учесника.
Организатор програма који се остварује на даљину дужан је да на сваких 30 учесника обезбеди једног реализатора.
Једно лице може да буде реализатор за највише три одобрена програма.

 

Члан 9

 

Завод расписује конкурс за одобравање програма обуке из члана 6. став 1. овог правилника, сваке треће године и одобрава на период од три радне, односно школске године.
Конкурс се објављује у јавном гласилу „Просветни преглед“ и на интернет страници Завода и траје од 1. до 31. октобра.
Право учешћа на конкурсу из става 1. овог члана имају правна лица која су регистрована за делатност у области образовања и васпитања.
Право учешћа на конкурсу из става 1. овог члана за програм обуке стручних сарадника и наставника стручних предмета у средњим стручним школама могу да организују и привредна друштва и установе чија је делатност предмет стручног усавршавања.

 

Члан 10

 

У пријави на конкурс доставља се програм стручног усавршавања у коме се, осим елемената из члана 6. став 9. овог правилника, наводе и:
1) назив и референце организатора програма;
2) референце аутора у вези са темом програма;
3) референце реализатора обуке у вези са темом програма и у вези са вештинама и искуством у извођењу обука;
4) приоритетне области које утврди министар, а на које се програм односи;
5) резултате истраживања која указују да предложени програм обуке води ка постизању очекиваних исхода обуке;
6) ако је програм претходно био одобрен, број одржаних обука и учесника;
7) цена по учеснику и спецификација цене;
8) доказ о уплати средстава за рад комисије за оцењивање програма.
Програми који су настали из међународних обавеза, са међународном рецензијом, стављају се на листу програма које је одобрио министар.

 

Члан 11

 

Комисију за припрему предлога за одобравање програма стручног усавршавања образује директор Завода, односно Педагошког завода, уз претходно прибављену сагласност министра.
Избор комисије из става 1. овог члана врши се на основу јавног позива, односно на позив Завода.
Састав и начин рада комисије из става 1. овог члана уређује се општим актом Завода, односно Педагошког завода.
Чланови комисије из става 1. овог члана, морају да имају одговарајуће високо образовање, најмање 10 година радног искуства у струци и не могу бити аутори и реализатори програма обука из члана 6. став 1. овог правилника.
Директор Завода, односно Педагошког завода одобрава програме обука на предлог комисије из става 1. овог члана.
Ако се на расписани конкурс не пријаве програми за одређену област или пријављени програми не буду одобрени, Завод може на захтев Министарства да распише нови конкурс за пријаву програма за одређену област.
Ако се ни на основу расписаног конкурса из става 6. овог члана, не одобри одговарајући програм, Министарство може да наложи Заводу, односно Педагошком заводу да изради одговарајући програм стручног усавршавања.
Одобрени програми из ст. 5. и 7. овог члана, објављују се у каталогу на веб страници Завода, најкасније шест месеци од последњег дана конкурса из члана 9. став 2. овог правилника.
Листа програма које одобрава министар објављује се на интернет страници Министарства и Завода и редовно се ажурира.

 

Члан 12

 

Организатор програма доставља Заводу најаву обуке најкасније 10 дана пре њеног извођења електронским путем.
Организатор програма по завршетку обуке издаје учесницима уверење о савладаном програму обуке.
Уверење о савладаном програму обуке садржи податке о:
1) учеснику (име и презиме, датум и место рођења, установа у којој је запослен, односно податак да учесник није у радном односу);
2) организатору;
3) називу обуке;
4) каталошком броју и школској години на коју се каталог односи, односно број решења министра;
5) компетенцијама;
6) приоритетној области;
7) трајању обуке и броју бодова.
Уверење из става 2. овог члана, обавезно садржи потпис реализатора програма, печат и потпис овлашћеног лица организатора.
За тачност и истинитост података одговара организатор.
Организатор програма је дужан да остварује обуке под условима и на начин под којим је програм одобрен и да Заводу у року од 30 дана електронским путем достави извештај о оствареној обуци са овереним списком учесника у форми коју утврди Завод.
2. Стручни скупови

 

Члан 13

 

Стручне скупове из члана 6. став 1. тачка 2) овог правилника могу да обављају правна лица која су регистрована за делатност у области образовања и васпитања.
Стручна усавршавања стручних сарадника и наставника стручних предмета у средњим стручним школама могу да организују и привредна друштва и установе чија је делатност предмет стручног усавршавања.
Стручни скуп је признат облик стручног усавршавања, ако је одобрен од стране Завода, односно Педагошког завода.
Министарство, односно покрајински орган управе надлежан за послове образовања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завод и Педагошки завод, организују стручне скупове без одобравања.
Организатор стручног скупа из става 1. овог члана електронским путем пријављује Заводу одржавање стручног скупа најкасније 60 дана пре његовог почетка.
Стручни скуп се одобрава за период од једне године. Завод на захтев организатора може да да сагласност да се одобрени стручни скуп реализује више пута у току једне године.
Уз пријаву организатор стручног скупа доставља:
1) назив скупа;
2) циљ скупа;
3) теме скупа и оквирне програмске садржаје као и приоритетне области стручног усавршавања којима припада скуп по својој тематици;
4) оквирни план рада;
5) циљну групу;
6) датум одржавања;
7) имена стручних лица која чине програмски одбор стручног скупа, њихове референце и референце реализатора стручног скупа;
8) доказ о уплати средстава за рад комисије за оцењивање стручног скупа.
Стручни скупови као одобрени облик стручног усавршавања, укључујући и оне које је одобрио Педагошки завод, објављују се на веб страници Завода, најкасније 30 дана пре одржавања стручног скупа.
Организатор је дужан да стручни скуп, као одобрени облик стручног усавршавања, одржи према објављеним условима у складу са овим правилником и да у року од 30 дана, у електронском облику, достави Заводу извештај о одржаном стручном скупу са списком учесника у складу са процедуром коју уређује Завод.
3. Летње и зимске школе

 

Члан 14

 

Летње и зимске школе су облик стручног усавршавања који је усмерен на размену различитих искустава у подучавању и учењу и по правилу траје дуже од три дана.
Одредбе члана 13. овог правилника примењују се и на прихватање летњих и зимских школа, као одобреног облика стручног усавршавања.
4. Стручна и студијска путовања

 

Члан 15

 

Стручно путовање, у смислу овог правилника, јесте путовање организовано у земљи или иностранству ради унапређивања знања и искуства у оквиру струке, односно професије наставника, васпитача и стручног сарадника.
Студијско путовање, у смислу овог правилника, јесте путовање организовано у земљи или иностранству ради стицања увида и унапређивања знања и искуства у оквиру области, теме, односно активности везане за конкретни посао наставника, васпитача и стручног сарадника.
Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси писани извештај установи која га је упутила на стручно или студијско путовање.
III ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

 

Члан 16

 

Наставник, васпитач и стручни сарадник у поступку самовредновања и планирања свог стручног усавршавања и професионалног развоја примењује стандарде компетенција.
Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и чува у одређеном облику најважније примере из своје праксе, примере примене наученог током стручног усавршавања, лични план професионалног развоја (у даљем тексту: портфолио).
У сачињавају личног плана професионалног развоја наставник, васпитач и стручног сарадник користи и податке из стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања.
Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директора, стручног сарадника, просветног саветника и саветника – спољног сарадника, даје на увид свој портфолио професионалног развоја.

 

Члан 17

 

Предшколска установа, основна и средња школа, школа са домом ученика, дом ученика:
1) прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника;
2) води евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју наставника, васпитача и стручног сарадника;
3) на крају радне, односно школске године издаје потврду наставнику, васпитачу и стручном сараднику о броју бодова остварених у петогодишњем периоду стручног усавршавања у складу са овим правилником;
4) вреднује примену наученог у оквиру стручног усавршавања у раду и допринос стручног усавршавања развоју и постигнућима деце и ученика;
5) анализира резултате самовредновања, стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања рада установе;
6) предузима мере за унапређивање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника према утврђеним потребама;
7) упућује на стручно усавршавање наставнике, васпитаче и стручне сараднике који у петогодишњем периоду нису остварили најмање 100 бодова и предузима мере за унапређивање њихових компетенција.
Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува установа у досијеу наставника, васпитача и стручног сарадника.

 

Члан 18

 

Завод:
1) анализира одобрене програме према доприносу компетенцијама за професију наставника, васпитача и стручних сарадника које развијају;
2) предлаже предузимање мера и активности за унапређивање система сталног стручног усавршавања;
3) прати остваривање обука и других облика стручног усавршавања, у складу са овим правилником, кроз вредновање обука од стране учесника, извештаје организатора обука о изведеним обукама, као и непосредним праћењем програма и осталих програма стручног усавршавања.
Завод, односно Педагошки завод у сарадњи са школском управом и центром за стручно усавршавање прати и анализира остваривање одобрених програма и других облика стручног усавршавања.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања пружа подршку установи у вредновању резултата и ефеката одобрених програма и других облика стручног усавршавања. На захтев министра Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања спроводи истраживање о ефектима програма од јавног интереса.
Завод, Педагошки завод и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања предлажу Министарству мере и активности за унапређивање система сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.

 

Члан 19

 

Завод решењем одузима организатору програма одобрење за остваривање програма стручног усавршавања, уколико се утврди да у току остваривања не испуњава један од следећих услова:
1) не остварује стручно усавршавање под условима под којим је одобрен програм стручног усавршавања;
2) не испуњава обавезе према Заводу из члана 12. став 1. овог правилника;
3) нема задовољавајуће оцене обука и резултате праћења и оцењивања из члана 17. став 1. тачка 3) и члана 18. ст. 2. и 3. овог правилника.

 

Члан 20

 

Завод води базу података о одобреним и оствареним облицима стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.

IV ОБАВЕЗНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА

Члан 21

 

План стручног усавршавања наставника, васпитача, стручног сарадника је саставни део годишњег плана рада установе и усклађен је са развојним планом установе и резултатима самовредновања и спољашњег вредновања установе.
Васпитно-образовно, наставничко, односно педагошко веће у јуну месецу разматра извештај директора о стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника са анализом резултата примене стечених знања и вештина.
Извештај са анализом из става 2. овог члана саставни је део годишњег извештаја о раду установе и доставља се на усвајање органу управљања, а по потреби и органу јединице локалне самоуправе и Министарству.
Педагошки колегијум установе одређује свог члана који прати остваривање плана стручног усавршавања установе и о томе тромесечно извештава директора.

 

Члан 22

 

Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да:
1) прикаже: облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са пословима наставника, васпитача и стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања; резултате примене наученог на стручном усавршавању; анализу утицаја стручног усавршавања на развој детета и ученика; стручну књигу, приручник, стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног истраживања, студијско путовање, стручну посету и слично;
2) одржи угледни, односно огледни час наставе, односно активност и води радионицу;
3) присуствује активностима из става 1. тач. 1) и 2) овог члана и учествује у њиховој анализи;
4) учествује у: истраживањима; пројектима образовно-васпитног карактера у установи; програмима од националног значаја у установи; програмима огледа, модел центра; планирању и остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе, у складу са потребама запослених.
Установа обезбеђује остваривање права и дужности наставника, васпитача и стручног сарадника из става 1. овог члана.

 

Члан 23

 

Наставник, васпитач и стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са децом, ученицима и одраслима као и других облика рада има право и дужност да се стручно усавршава, као и право да одсуствује са рада, у складу са Законом и прописом донетим на основу њега.
У оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 64 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, и то:
1) 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности из члана 4. став 1. тачка 1) овог правилника;
2) 20 сати стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2)-4) овог правилника, за које има право на плаћено одсуство.
Сат похађања обуке стручног усавршавања има вредност бода.
Дан учешћа на стручном скупу, летњој и зимској школи има вредност једног бода.
Дан учешћа на међународном стручном скупу, летњој и зимској школи има вредност два бода.
Међународни скуп који се организује у Републици Србији, а није на листи стручних скупова од јавног интереса, одобрава Завод у складу са прописаном процедуром.
Међународни скупови, летње и зимске школе и програми стручног усавршавања, на које министар упућује учеснике, бодују се у складу са овим правилником.
Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 100 бодова из различитих облика стручног усавршавања из става 2. тачка 2. овог члана, од чега најмање 80 бодова из одобрених програма стручног усавршавања.

V УСЛОВИ И ПОСТУПАК НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА

Члан 24

 

Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник под условима и по поступку утврђеним овим правилником.
Звања из става 1. овог члана стичу се, по правилу, поступно.
У установи звања из става 1. овог члана може да стекне до 25% од укупног броја запослених наставника, васпитача и стручних сарадника, и то: звање педагошког саветника до 15%, самосталног педагошког саветника – до 5%, вишег педагошког саветника – до 3% и високог педагошког саветника – до 2%.
Ако постоји потреба за избор у звања већег броја наставника, васпитача и стручних сарадника од броја из става 3. овог члана, избор у установи може да се изврши након добијене сагласности Министарства да су за то обезбеђена средства у буџету.
1. Услови за стицање звања

 

Члан 25

 

Звање педагошког саветника може да стекне наставник, васпитач и стручни сарадник који, осим дозволе за рад наставника васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: лиценца):
1) има најмање осам година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада у установи;
2) показује висок степен компетентности у образовно-васпитном, раду, а васпитач и стручни сарадник – висок степен остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада;
3) истиче се у свим активностима стручног усавршавања које организује установа;
4) иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада;
5) зна страни језик: енглески, руски, француски, немачки, шпански или италијански језик (у даљем тексту: страни језик) на нивоу А2 Заједничког европског језичког оквира;
6) користи рачунар у раду.
Коришћење рачунара у раду, у смислу овог правилника подразумева употребу једног од програма за обраду текста, за табеларна израчунавања, за израду презентација и коришћење интернета у функцији образовно-васпитног рада.

 

Члан 26

 

Звање самосталног педагошког саветника може да стекне наставник, васпитач и стручни сарадник који, осим лиценце:
1) има најмање 10 година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада у установи и најмање две године рада у звању педагошког саветника;
2) показује висок степен компетентности у образовно-васпитном раду, а васпитач и стручни сарадник – висок степен остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада;
3) иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада;
4) савлада програм за ментора приправнику од 70 бодова или одобрене програме којима стиче компетенције за обучавање других наставника, васпитача и стручних сарадника, од најмање 70 бодова;
5) зна страни језик на нивоу А2 Заједничког европског језичког оквира;
6) користи рачунар у раду.

 

Члан 27

 

Звање вишег педагошког саветника може да стекне наставник, васпитач и стручни сарадник који, осим лиценце:
1) има најмање 12 година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада у установи и најмање две године рада у звању самосталног педагошког саветника;
2) показује надпросечан степен компетентности у образовно-васпитном раду, а васпитач и стручни сарадник – надпросечан степен остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада;
3) иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада;
4) оствари различите одобрене програме извођењем обуке у трајању од најмање 100 сати у својству реализатора програма или предавача;
5) зна страни језик на нивоу Б1 Заједничког европског језичког оквира;
6) користи рачунар у раду.

 

Члан 28

 

Звање високог педагошког саветника може да стекне наставник, васпитач и стручни сарадник који, осим лиценце:
1) има најмање 15 година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада и најмање три године рада у звању вишег педагошког саветника;
2) оствари различите одобрене програме извођењем обуке у трајању од преко 120 сати у својству реализатора програма или предавача;
3) постиже надпросечан степен компетентности у образовно-васпитном раду, а васпитач и стручни сарадник – надпросечан степен остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада;
4) иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада;
5) аутор је или коаутор одобреног програма који се остварује;
6) зна један страни језик на нивоу А2, а други на нивоу Б1 Заједничког европског језичког оквира;
7) користи рачунар у раду;
8) креира и остварује истраживачке активности од значаја за образовно-васпитни рад.

 

Члан 29

 

Мерила за вредновање услова за стицање звања из члана 25. став 1. тач. 2) и 4), члана 26. тач. 2) и 3) члана 27. тач. 2) и 3) и члана 28. тач. 3) и 4), одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
2. Поступак стицања звања

 

Члан 30

 

Поступак за стицање одговарајућег звања покреће наставник, васпитач и стручни сарадник подношењем захтева установи.
Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси доказе о испуњености услова за стицање звања, са самопроценом степена остварености образовно-васпитних циљева, према степену стечених компетенција и самопроценом иницирања и учествовања у подизању квалитета образовно-васпитног рада.

 

Члан 31

 

Директор установе у року од осам дана од дана пријема захтева доставља захтев и доказе из члана 30. овог правилника, и то за:
– наставника – стручном већу за разредну наставу или за област предмета;
– васпитача – стручном активу;
– стручног сарадника у школи – педагошком колегијуму;
– стручног сарадника у предшколској установи и школи са домом ученика – стручном активу.
Стручни орган установе из става 1. овог члана дужан је да у року од 30 дана од дана достављања захтева да мишљење директору установе.
Ако је мишљење стручног органа из става 1. овог члана позитивно, директор доставља захтев наставника, васпитача и стручног сарадника на мишљење наставничком, васпитно-образовном, односно педагошком већу.
У случају да је мишљење стручног органа негативно, директор доноси решење о одбијању захтева и обавештава подносиоца захтева о садржају добијеног мишљења, у року од 15 дана.
Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева, органу управљања установе, у року од осам дана од дана пријема решења.

 

Члан 32

 

Надлежно веће и савет родитеља дужни су да у року од 15 дана од дана достављања захтева дају мишљења директору установе.
Ако надлежно веће не да мишљење у року из става 1. овог члана, сматра се да је мишљење позитивно.
Када су мишљења из члана 31. и става 1. овог члана правилника позитивна, директор доставља предлог за избор у звање са захтевом и доказима просветном саветнику, у року од 15 дана.
Ако је надлежно веће дало негативно мишљење, директор одбија захтев и обавештава подносиоца захтева о садржају добијених мишљења, у року од 15 дана.
Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева, органу управљања установе, у року од осам дана од дана пријема решења.

 

Члан 33

 

Просветни саветник је дужан да достави мишљење директору установе у року од 60 дана од дана достављања захтева.
Ако просветни саветник не може да да мишљење у року из става 1. овог члана, дужан је да обавести директора о новом року, који не може бити дужи од 30 дана.
Просветни саветник обавља стручно-педагошки надзор над радом наставника, васпитача и стручног сарадника два пута у трајању од по једног радног дана, без обавезе најављивања.
Предмет стручно-педагошког надзора су компетенције и степен иницирања и учествовања у подизању квалитета образовно-васпитног рада наставника, васпитача и стручног сарадника у току остваривања свих облика образовно-васпитног рада.
У току стручно-педагошког надзора наставника просветни саветник може да проверава и успех ученика ради утврђивања постигнућа ученика у односу на национални просек.
Просветни саветник може, ради стицања потпунијег увида у рад наставника, васпитача и стручног сарадника, да спроведе анонимну анкету или интервју са ученицима и запосленим у установи.
Када је мишљење просветног саветника позитивно, директор доноси решење о стицању звања педагошког саветника и самосталног педагошког саветника, у року од 15 дана.
Ако је мишљење просветног саветника негативно, директор одбија захтев и обавештава подносиоца захтева о садржају добијених мишљења, у року од 15 дана.
Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева, органу управљања установе, у року од осам дана од дана пријема решења.

 

Члан 34

 

Ако је мишљење просветног саветника у поступку стицања звања вишег педагошког саветника или високог педагошког саветника, позитивно, директор установе доставља Заводу, односно Педагошком заводу захтев за давање мишљења о предлогу за избор у звање, у року од 15 дана.
Завод, односно Педагошки завод је дужан да у року од 30 дана од дана достављања захтева из става 1. овог члана достави мишљење директору установе.
Ако Завод, односно Педагошки завод не може да да мишљење у року из става 1. овог члана, дужан је да обавести директора о новом року, који не може да буде дужи од 30 дана.
Када је добијено мишљење Завода, односно Педагошког завода позитивно, директор доноси решење о стицању звања вишег педагошког саветника или високог педагошког саветника, у року од 15 дана.
Ако је мишљење Завода негативно, директор доноси решење о одбијању захтева и обавештава подносиоца захтева о садржају добијеног мишљења, у року од 15 дана.
Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева, органу управљања установе, у року од осам дана од дана пријема решења.
3. Рад у звању

 

Члан 35

 

Структуру и распоред обавеза и активности које могу да обављају наставници, васпитачи и стручни сарадници изабрани у звања прописана овим правилником у оквиру 40-часовне недеље, врши директор.
Приликом расподеле обавеза и активности директор треба, осим потреба установе, да уважава компетенције, склоности, интересовања наставника, васпитача и стручног сарадника изабраног у звање, као и потребе јединице локалне самоуправе, Завода и Министарства.
Активности из чл. 36-39. овог правилника директор распоређује годишње и недељно, у складу са прописом којим се уређује норма других облика рада наставника, васпитача и стручног сарадника у установи.

 

Члан 36

 

Наставник, васпитач и стручни сарадник у звању педагошког саветника може у установи да обавља поједине активности, и то да:
1) пружа стручну помоћ колегама који након самовредновања или спољашњег вредновања имају потребу за стручном помоћи, који имају недоумице, дилеме у раду, када деца и ученици не напредују у складу са потенцијалима и имају низак ниво постигнућа;
2) активно учествује у раду тима који припрема школски програм, индивидуални образовни план, програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и др.;
3) учествује у изради развојног плана, годишњег плана рада и плана стручног усавршавања установе;
4) води тим за остваривање угледних часова и активности;
5) учествује у анализирању резултата самовредновања и предлагању мера за побољшање рада установе;
6) покреће иницијативе у сарадњи са родитељима, колегама и јединицом локалне самоуправе за унапређивање друштвене улоге установе;
7) прати напредовање деце, ученика и одраслих примењујући различите методе и технике;
8) учествује у праћењу развоја компетенција за професију наставника, васпитача и стручних сарадника у установи.

 

Члан 37

 

Наставник, васпитач и стручни сарадник у звању самосталног педагошког саветника може да обавља поједине активности, и то да:
1) планира и остварује програм менторства у установи;
2) ради са приправницима и стажистима у својству ментора у својој установи, а може и у другој, уз сагласност директора;
3) ради са студентима који су на пракси у установи;
4) координира рад тима за приказивање примера добре праксе и иновација у образовно-васпитном раду;
5) учествује у праћењу развоја компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у односу на постигнућа деце и ученика у оквиру јединице локалне самоуправе или за више установа независно од територијалног распореда;
6) учествује у планирању и остваривању различитих облика стручног усавршавања у установама у оквиру јединице локалне самоуправе или за више установа независно од територијалног распореда.

 

Члан 38

 

Наставник, васпитач и стручни сарадник у звању вишег педагошког саветника може да обавља поједине активности, и то да:
1) сарађује са школском управом, центром за стручно усавршавање на планирању и остваривању различитих облика стручног усавршавања, унапређивања образовно-васпитног рада и квалитета рада установе;
2) учествује у праћењу нивоа развоја и постигнућа деце и ученика у установама у оквиру школске управе;
3) води акциона истраживања или друга истраживања у области образовања и васпитања, анализе ученичких постигнућа и слично;
4) на основу анализе стања предлаже теме за пројекте и програме за установе и запослене у оквиру школске управе;
5) ради у различитим тимовима и радним групама Завода, Педагошког завода, Завода за вредновања квалитета образовања и васпитања и Министарства.

 

Члан 39

 

Наставник, васпитач и стручни сарадник у звању високог педагошког саветника може да обавља поједине активности, и то да:
1) учествује у обучавању извођача и реализатора програма;
2) води истраживање у области образовања и васпитања од регионалног или националног значаја;
3) даје саветодавну подршку Министарству по питањима развоја образовања.
4. Стицање звања под посебним условима

 

Члан 40

 

Наставник, васпитач и стручни сарадник који на дан ступања на снагу овог правилника испуњава услове из чл. 25-28. овог правилника, а има најмање 20 година радног искуства у области образовања и васпитања, може да стекне више звање, иако у претходном звању није провео најмање две, односно три године.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 41

 

Наставнику, васпитачу и стручном сараднику, стручно усавршавање које је остварио до дана ступања на снагу овог правилника, признаје се у складу са одредбама раније важећег прописа, а стечени бодови урачунавају се у број бодова прописан овим правилником.
Поступак за стицање звања започет по пропису који је важио до ступања на снагу овог правилника окончава се по пропису који је важио до ступања на снагу овог правилника

 

Члан 42

 

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 86/15, 3/16, 73/16 и 80/16) и Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 85/13 и 86/15 – др. правилник).

 

Члан 44

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
МЕРИЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК, САМОСТАЛНИ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК, ВИШИ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК И ВИСОКИ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК
Услови за стицање звања педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник за наставнике вреднују се у односу на:
1. Показани ниво компетенција;
2. Иницирање и учествовање у подизању квалитета педагошке праксе.
Услови за стицање звања за васпитаче и стручне сараднике, до доношења стандарда компетенција, вреднују се у односу на:
1. Степен остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада у односу на области рада васпитача и стручних сарадника;
2. Иницирање и учествовање у подизању квалитета педагошке праксе.
I. ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА
1. Показани ниво компетенција
Наставник се оцењује са А за одређену компетенцију ако од укупног броја индикатора има више од 75% показаних у пракси.
Наставник се оцењује са Б за одређену компетенцију ако од укупног броја индикатора ако има више од 50, а мање од 75% показаних у пракси.
Наставник се оцењује са В за одређену компетенцију ако од укупног броја индикатора ако има мање од 50% показаних у пракси.
Наставник има надпросечан степен ако за све компетенције има оцену А, а висок ако за сваку компетенцију има најмање оцену Б.
Показани ниво компетенција вреднује се на основу следећих показатеља у пракси:
Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе Компетенције за поучавање и учење Компетенције за подршку развоју
личности ученика
Компетенције за комуникацију и сарадњу
– Остварује функционалне, образовне и васпитне циљеве у складу са општим принципима, циљевима и исходима образовања, наставним планом и програмом предмета који предаје, прилагођавајући их индивидуалним карактеристикама и могућностима ученика;
– Усклађује циљеве, садржаје, методе рада и очекиване исходе, хоризонтално и вертикално повезује садржаје унутар школског програма;
– Стално прати развој области коју предаје и наставу планира у складу са новинама;
– Примењује разноврсне методичке поступке у складу са циљевима, исходима и стандардима постигнућа, садржајима наставног предмета, узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима и потребама ученика;
– Подстиче и користи употребу различитих медија у настави и одговарајуће и доступне технологије;
– Повезује знања из дисциплине коју предаје са знањима из других дисциплина и са ваншколским искуством ученика;
– Представља позитиван модел ученицима како се мисли и истражује у дисциплини коју предаје;
– Планира и предузима мере подршке ученицима на основу анализе остварености образовних стандарда постигнућа;
– Континуирано прати и вреднује постигнућа ученика користећи различите начине вредновања у складу са специфичностима предмета који предаје;
– Програм рада припрема тако да уважава: стандардне постигнућа, наставни план и програм и индивидуалне разлике ученика, водећи рачуна о садржајној и временској усклађености;
– Систематски уводи ученике у научну дисциплину;
– Прати и вреднује интересовања ученика у оквиру предмета који предаје.
– Осмишљава подстицајну средину за учење;
– Планира праћење и вредновање постигнућа ученика и самовредновање;
– Индивидуализује наставу, односно учење;
– Омогућава активну улогу ученика у процесу наставе, односно учења;
– Подржава ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења;
– Континуирано подстиче развој и примену различитих мисаоних вештина (идентификовање проблема, решавање проблема, доношење одлука) и облика мишљења (критичко, аналитичко и дивергентно);
– Планира активности полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, индивидуалних карактеристика и потреба ученика, постављених циљева, исхода, садржаја и карактеристика контекста у којем ради;
– Даје упутства јасна свим ученицима и упућује на трансфер знања;
– Планира активности којима се развијају научни појмови код ученика;
– Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући објективно, јавно, континуирано и подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду.
– Уважава индивидуалне карактеристике и потребе развојног нивоа сваког појединог ученика у току припремања и планирања образовно-васпитних активности;
– Подстиче мотивацију ученика за учење;
– Подстиче и развија личну одговорност за учење;
– Прати индивидуално постигнуће ученика у циљу подстицања развоја;
– Подстиче и развија самовредновање код ученика;
– Подстиче и развија вршњачко вредновање;
– Планира интеракцију свих учесника у образовно-васпитном раду, засновану на поштовању различитости и уважавању потреба;
– Укључује мишљење ученика у вредновање његових постигнућа;
– Подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика;
– Уважава личност и приватност ученика;
– Пружа помоћ и подршку ученицима у њиховом организовању и учешћу у свим облицима школског живота;
– Заступа најбољи интерес ученика у образовно-васпитном раду;
– Развија толеранцију и хуманост код ученика;
– Користи различите стратегије праћења развоја различитих аспеката личности ученика (сарадња са другим ученицима, решавање конфликата, реаговање на неуспех);
– Вреднује сопствени рад анализирајући и пратећи мотивацију, задовољство, активност ученика на часу, њихову самосталност и истрајност у раду.
– Тимски планира и програмира образовно-васпитни процес;
– Испитује потребе родитеља и друштвене заједнице и у складу с тим планира сарадњу са њима;
– Примењује принципе ненасилне комуникације у изражавању својих запажања у вези са праћењем и вредновањем ученика;
– Подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика;
– Подстиче стварање позитивне социјалне климе у одељењу;
– Гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно-васпитном процесу;
– Користи конструктиван приступ у комуникацији са ученицима и подстиче их на коришћење таквог приступа;
– Са родитељима и друштвеном заједницом ради на утврђивању заједничких интереса;
– Покреће, прихвата и ради на остваривању иницијативе родитеља и друштвене заједнице у остваривању заједничких интереса;
– Уважава и поштује личност и приватност родитеља и осталих партнера у образовно-васпитном процесу;
– Благовремено и континуирано размењује информације са родитељима о постигнућу и развоју ученика;
– Ангажује родитеље и остале партнере у образовно-васпитном процесу у остваривању образовно-васпитних активности у складу са њиховим интересовањима и могућностима;
– Користи могућности друштвене заједнице за подстицање развоја деце.
СТЕПЕН ОСТВАРЕНОСТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ ЦИЉЕВА У ОДНОСУ НА ПОЧЕТНО СТАЊЕ И УСЛОВЕ РАДА ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Васпитач и стручни сарадник може да буде оцењен са А, Б или В.
Стручни сарадник и васпитач са А за одређену област рада ако од укупног броја индикатора има више од 75% показаних у пракси.
Стручни сарадник и васпитач се оцењује са Б за одређену област рада ако од укупног броја индикатора ако има више од 50, а мање од 75% показаних у пракси.
Стручни сарадник и васпитач се оцењује са В за одређену област рада ако од укупног броја индикатора ако има мање од 50% показаних у пракси.
Стручни сарадник и васпитач има надпросечан степен ако за сваку област рада има најмање А, а висок степен ако за сваку област рада има најмање оцену Б.
II. ОБЛАСТИ РАДА ВАСПИТАЧА
а) Васпитач у предшколској установи
1. Планирање и програмирање васпитно-образовних активности;
2. Васпитно-образовни рад;
3. Праћење постигнућа деце;
4. Подршка деци;
5. Сарадња са породицом и друштвеном заједницом.
б) Васпитач у школи са домом и дому ученика
1. Планирање и програмирање васпитно-образовних активности;
2. Васпитни рад;
3. Праћење развоја и напредовања ученика;
4. Подршка ученицима;
5. Сарадња са родитељима и друштвеном заједницом.
ИИИ. ОБЛАСТИ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА
а) Психолог, педагог, андрагог, дефектолог и социјални радник у школи
1. Планирање и програмирање образовно-васпитних активности;
2. Сарадња са наставницима;
3. Рад са ученицима;
4. Сарадња са родитељима и друштвеном заједницом;
5. Истраживање образовно-васпитне праксе (аналитичко-истраживачке активности).
б) Психолог, педагог, андрагог, дефектолог и социјални радник у предшколској установи
1. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада;
2. Сарадња са васпитачима;
3. Рад са децом;
4. Сарадња са породицом и друштвеном заједницом;
5. Истраживање васпитно-образовне праксе (аналитичко-истраживачки рад).
в) Библиотекар у школи
1. Уређеност фонда;
2. Рад са ученицима;
3. Сарадња са наставницима;
4. Информативно-документациони рад;
5. Културни и јавни рад.
ПОКАЗАТЕЉИ ОСТВАРЕНОСТИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ ЦИЉЕВА У ОБЛАСТИМА РАДА ВАСПИТАЧА
а) Васпитач у предшколској установи
1. Планирање и програмирање васпитно-образовних активности:
1.1. Структурира средину за учење и развој уз активно учешће деце;
1.2. Припрема средства и материјал за игру, учење и друге активности у складу са потребама, интересовањима и актуелним дешавањима у васпитној групи и окружењу;
1.3. Усклађује циљеве, садржаје, методе и облике рада са потребама, могућностима и узрасним карактеристикама деце;
1.4. Планира васпитно-образовне активности на основу посматрања деце, евалуације постигнућа групе и појединог детета и самоевалуације;
1.5. Планира сарадњу са породицом и друштвеном заједницом у остваривању васпитно-образовних активности;
1.6. Тимски програмира васпитно-образовни процес;
1.7. Планира користећи стручну литературу.
2. Васпитно-образовни рад:
2.1. Примењује индивидуализовани приступ током неге и васпитног рада;
2.2. Подстиче самосталност у стицању културно-хигијенских навика;
2.3. Примењује разноврсне методе и облике рада;
2.4. Подстиче мотивацију деце за активност;
2.5. Креира ситуације у којима деца могу да врше избор;
2.6. Подржава иницијативу деце у избору активности и средстава;
2.7. Подстиче и негује развој симболичке игре и дечје стваралаштво у свим доменима изражавања;
2.8. На старијим узрастима примењује издвојене секвенце учења;
2.9. Подстиче и унапређује ситуационо учење.
3. Праћење постигнућа деце:
3.1. Прати индивидуални развој и постигнућа појединог детета;
3.2. Прати и процењује развој и постигнућа васпитне групе у целини;
3.3. Мења васпитне поступке у циљу унапређења развоја;
3.4. Врши размену информација о детету са родитељима по потреби и са стручним сарадницима;
3.5. Континуирано врши евалуацију рада самостално и у сарадњи са стручним сарадником, односно стручном службом;
3.6. Подстиче и развија самовредновање код деце;
3.7. Подстиче и развија вршњачко вредновање;
3.8. Примењује принципе ненасилне комуникације у исказивању својих запажања.
4. Рад са децом:
4.1. Остварује одговарајуће поступке у процесу адаптације деце;
4.2. Ствара и одржава позитивну социјалну климу у васпитној групи;
4.3. Подстиче атмосферу међусобног поверења и осећања сигурности;
4.4. Уважава и поштује свако поједино дете и његову приватност;
4.5. Негује слободу изражавања мисли и осећања;
4.6. Помаже детету да препозна своје потребе и изрази их на адекватан начин;
4.7. Води рачуна о квалитету културне понуде у оквиру рада са децом;
4.8. Развија толеранцију и хуманост код деце.
5. Сарадња са породицом и друштвеном заједницом:
5.1. Организује различите облике и видове сарадње са породицом и друштвеном заједницом;
5.2. Покреће и прихвата иницијативу родитеља и представника друштвене заједнице;
5.3. Ангажује родитеље и друге чланове породице у остваривању васпитно-образовних активности у складу са њиховим могућностима и потребама деце;
5.4. Негује партнерски однос у сарадњи са родитељима;
5.5. Користи могућности друштвене заједнице за подстицање развоја деце.
б) Васпитач у школи са домом и дому ученика
1. Планирање и програмирање васпитно-образовних активности:
1.1. Осмишљава подстицајну средину за васпитни рад;
1.2. Усклађује циљеве, садржаје, методе рада и очекиване исходе;
1.3. Планира вредновање и самовредновање;
1.4. Тимски програмира васпитно-образовни процес;
1.5. Уважава индивидуалне карактеристике и потребе развојног нивоа сваког појединог ученика у току припремања и планирања васпитно-образовних активности;
1.6. Планира сарадњу са родитељима и друштвеном заједницом у остваривању васпитно-образовних активности;
1.7. Васпитно-образовни рад планира у складу са савременом праксом.
2. Васпитно-образовни рад:
2.1. Примењује разноврсне методе и облике васпитног рада;
2.2. Индивидуализује васпитне активности;
2.3. Омогућује активну улогу ученика у процесу васпитног рада;
2.4. Подстиче мотивацију ученика за све васпитно-образовне активности;
2.5. Подстиче и развија личну одговорност ученика;
2.6. Подстиче и користи нове васпитне садржаје;
2.7. Уважава индивидуалне карактеристике и потребе развојног нивоа у процесу васпитног рада;
2.8. Поседује и користи знања из више дисциплина у васпитном раду са ученицима;
2.9. Представља позитиван модел ученицима;
2.10. Континуирано припрема и води ученике на такмичења, односно смотре.
3. Праћење развоја и вредновање ученика:
3.1. Прати индивидуално постигнуће ученика у циљу подстицања развоја;
3.2. Благовремено и континуирано даје информације ученику о његовом општем напредовању;
3.3. Подстиче и развија самовредновање код ученика;
3.4. Подстиче и развија вршњачко вредновање;
3.5. Осмишљава и примењује разноврсне начине праћења и вредновања постигнућа;
3.6. Уважава индивидуалне карактеристике и потребе развојног нивоа у току праћења општег напредовања ученика;
3.7. Примењује принципе ненасилне комуникације у саопштавању својих запажања.
4. Рад са ученицима:
4.1. Подстиче иницијативу и слободу казивања, мисли, ставова и уверења код ученика;
4.2. Уважава и поштује личност ученика;
4.3. Подстиче и развија стварање позитивне социјалне климе у васпитној групи и дому;
4.4. Гради атмосферу међусобног поверења;
4.5. Уважава дечју приватност;
4.6. Заступа најбољи интерес детета, односно ученика, у васпитно-образовном раду;
4.7. Користи конструктиван приступ у комуникацији са ученицима.
5. Сарадња са родитељима и друштвеном заједницом:
5.1. Са родитељима и друштвеном заједницом ради на утврђивању заједничких интереса;
5.2. Покреће, прихвата и ради на остваривању иницијативе родитеља и друштвене заједнице у остваривању заједничких интереса;
5.3. Уважава и поштује личност и приватност родитеља;
5.4. Благовремено и континуирано размењује информације са родитељима о развоју и постигнућу ученика;
5.5. Ангажује родитеље у остваривању васпитно-образовних активности у складу са њиховим интересовањима и могућностима;
5.6. Користи могућности друштвене заједнице за подстицање развоја ученика.
ПОКАЗАТЕЉИ ОСТВАРЕНОСТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ ЦИЉЕВА У ОБЛАСТИМА РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА
а) Психолог, педагог, андрагог, дефектолог и социјални радник у школи
1. Планирање и програмирање образовно-васпитних активности:
1.1. Сарађује са наставницима у осмишљавању подстицајне средине за учење;
1.2. Сарађује са наставницима у усклађивању циљева, садржаја, метода рада и очекиваних исхода са потребама и могућностима ученика;
1.3. Подстиче и помаже наставницима у планирању различитих облика вредновања сопствених и ученичких постигнућа;
1.4. Учествује у тимском планирању и програмирању образовно-васпитног процеса и избору уџбеника;
1.5. Указује наставницима на индивидуалне карактеристике и потребе развојних нивоа ученика у функцији припремања и планирања образовно-васпитних активности;
1.6. Покреће и планира сарадњу са родитељима и друштвеном заједницом у остваривању образовно-васпитних циљева и задатака и учествује у њеном остваривању;
1.7. Активно учествује у школском тиму у изради плана развоја школе и у конципирању и остваривању разноврсних школских пројеката.
2. Сарадња са наставницима:
2.1. Са наставницима ради на конструктивном решавању сукоба у одељењу;
2.2. Покреће и развија тимски рад у колективу;
2.3. Покреће и подстиче примену тематског интердисциплинарног приступа у настави;
2.4. Промовише активну улогу ученика у процесу наставе, односно учења;
2.5. Ради са наставницима на примени знања о различитим стиловима учења у процесу наставе;
2.6. Ради са наставницима на креирању различитих облика наставног процеса у складу са индивидуалним својствима ученика и потребама деце различитог развојног нивоа;
2.7. Представља позитиван модел наставницима у примени комуникацијских вештина;
2.8. Предлаже, организује и остварује различите видове стручног усавршавања за наставнике;
2.9. Осмишљава и примењује разноврсне начине праћења и вредновања;
2.10. Подстиче и организује укључивање наставника у различите пројекте;
2.11. Ради са наставницима на унапређивању менталног здравља ученика;
3. Рад са ученицима:
3.1. Прати индивидуална постигнућа ученика у циљу подстицања развоја;
3.2. Благовремено и континуирано ради на превенцији менталног здравља ученика;
3.3. Подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика;
3.4. Уважава личност ученика и његову приватност;
3.5. Подстиче стварање позитивне социјалне климе у одељењу и ради на њеном развоју;
3.6. Подстиче укључивање ученика у рад ученичких организација и помаже осмишљавању активности;
3.7. Заступа најбољи интерес детета у свом раду;
3.8. Континуирано прати и подстиче емоционални, социјални и интелектуални развој ученика;
3.9. Примењује разноврсне методе и технике дијагностичног и саветодавног рада са ученицима (индивидуално и групно) и користи конструктиван приступ у раду са ученицима;
3.10. Систематски и континуирано ради на професионалној оријентацији ученика.
4. Сарадња са родитељима и друштвеном заједницом:
4.1. Покреће и прихвата иницијативу родитеља и друштвеном заједницом у остваривању заједничких интереса и ради на утврђивању заједничких интереса;
4.2. Уважава и поштује личност и приватност родитеља;
4.3. Благовремено и континуирано размењује информације са родитељима о напретку и развоју ученика;
4.4. Примењује разноврсне методе саветодавног рада са родитељима;
4.5. Иницира, организује и остварује различите видове обуке за родитеље.
5. Истраживање образовно-васпитне праксе (аналитичко истраживачке активности:
5.1. Испитује специфичне проблеме школе, предлаже мере за њихово решавање и прати њихове ефекте;
5.2. Иницира и прати увођење различитих огледа и пројеката у школи;
5.3. Упознаје наставничко веће, савет родитеља и школски одбор са резултатима истраживања;
5.4. Прати најновија достигнућа педагошко-психолошке науке и примењује их у раду са ученицима и наставницима;
5.5. Израђује посебне прегледе, извештаје и анализе из домена свог рада и за потребе стручних органа.
б) Стручни сарадници у предшколској установи
1. Планирање и програмирање васпитно-образовних активности:
1.1. Активно учествује у изради плана развоја предшколске установе;
1.2. Учествује у тимском планирању и програмирању васпитно-образовног рада;
1.3. Даје инструкције васпитачима у усклађивању циљева, садржаја, метода рада са потребама, могућностима и интересовањима деце;
1.4. Указује на индивидуалне карактеристике и потребе развојних нивоа деце у функцији припремања и планирања васпитно-образовних активности;
1.5. Помаже васпитачима у планирању различитих облика праћења сопствене васпитне праксе и постигнућа деце;
1.6. Даје инструкције васпитачима у осмишљавању подстицајне средине за учење;
1.7. Иницира и планира сарадњу са породицом и друштвеном заједницом у циљу остваривања васпитно-образовних циљева и задатака.
2. Сарадња са васпитачима:
2.1. Пружа помоћ васпитачима у планирању усмереном ка концепту отвореног система васпитања и образовања;
2.2. Подстиче тимски рад у предшколској установи и тимску евалуацију рада предшколске установе;
2.3. Иницира, подстиче и помаже васпитачима у организацији индивидуалног и групног рада са децом;
2.4. Промовише активну улогу детета у процесу васпитно-образовног рада;
2.5. Усмерава васпитаче у откривању различитих стилова учења код деце;
2.6. Размењује информације са васпитачима о индивидуалним карактеристикама развоју и потребама деце;
2.7. Ради на примени и развијању комуникацијских вештина;
2.8. Организује различите видове стручног усавршавања;
2.9. Помаже васпитачима у развијању процеса самооцењивања;
2.10. Укључује се у планирање и остваривање сарадње са школом.
3. Рад са децом:
3.1. Ради на остваривању права детета и заступа најбољи интерес детета;
3.2. Прати постигнућа деце у циљу подстицања развоја;
3.3. Подстиче стварање позитивне социјалне климе у групи;
3.4. Гради атмосферу међусобног поверења;
3.5. По потреби примењује разноврсне методе и технике дијагностичког рада са децом;
3.6. Остварује сарадњу са стручним специјалистичким службама и институцијама у интересу детета;
3.7. Плански заједно са васпитачима укључује родитеље у рад у васпитној групи;
3.8. Уважава приватност породице;
3.9. Прати реализацију културне понуде намењене деци у предшколској установи и успоставља и примењује критеријуме за избор одговарајуће понуде;
3.10. По потреби примењује различити саветодавни рад са дететом и породицом;
4. Сарадња са породицом и друштвеном заједницом:
4.1. Сарађује са породицом и друштвеном заједницом у циљу унапређења делатности;
4.2. Покреће, организује и остварује различите видове сарадње са породицом;
4.3. Покреће и прихвата иницијативу родитеља и друштвене заједнице у остваривању заједничких интереса;
4.4. По потреби размењује информације са родитељима о напретку и развоју деце;
4.5. Покреће и организује различите видове сарадње са школом у циљу остваривања континуитета васпитно-образовног процеса;
4.6. Остварује сарадњу са различитим стручним институцијама и стручним удружењима.
5. Истраживање васпитно-образовне праксе (аналитичко-истраживачке активности):
5.1. Прати најновија достигнућа педагошко-психолошке науке и примењује их у раду са децом и васпитачима;
5.2. Иницира и прати увођење различитих програма у предшколској установи;
5.3. Испитује специфичне проблеме васпитно-образовног рада, предлаже мере за њихово решавање и прати њихове ефекте;
5.4. Упознаје стручно веће са резултатима истраживања васпитно-образовне праксе;
5.5. Израђује посебне извештаје и анализе из домена свог рада.
в) Библиотекар у школи
1. Уређеност фонда:
1.1. Обезбеђује библиотечку грађу којом се подржава целокупан наставни процес;
1.2. Планира набавку наслова у складу са испитним и утврђеним потребама и интересовањима ученика и наставника;
1.3. Прати текућу издавачку продукцију у складу са потребама школе;
1.4. Изналази разноврсне начине за обнову књижног и некњижног фонда;
1.5. Уводи у фонд нове носаче информација;
1.6. Брине о заштити и очувању књижне и некњижне грађе;
1.7. Ради на аутоматизацији укупног библиотечког пословања.
2. Рад са ученицима:
2.1. Прати индивидуална интересовања ученика у циљу подстицања њиховог развоја;
2.2. Оспособљава ученике за самостално коришћење извора знања;
2.3. Подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика;
2.4. Уважава и поштује интересовања ученика приликом избора наслова;
2.5. Континуирано ради на навикавању ученика на пажљиво руковање књижном и некњижном грађом;
2.6. Укључује посебно заинтересоване ученике у рад библиотеке;
2.7. Помаже ученицима у налажењу и избору литературе за израду различитих задатака;
2.8. Гради атмосферу међусобног поверења;
2.9. Уважава дечју приватност;
2.10. Заступа најбољи интерес детета у образовно-васпитном раду;
2.11. Оспособљава ученике за стално образовање након завршеног школовања;
2.12. Помаже ученику да развије критички однос према изворима знања.
3. Сарадња са наставницима:
3.1. Истражује посебне потребе образовно-васпитног рада у школи у циљу набавке уже и шире литературе;
3.2. Уважава потребе и интересовања наставника;
3.3. Укључује се у израду развојног плана школе;
3.4. Препоручује наставницима различите нове носаче информација;
3.5. Помаже наставницима у избору и примени различите литературе за наставу;
3.6. Остварује различите видове стручног усавршавања за наставнике;
3.7. Организује часове у сарадњи са наставницима.
4. Информационо-документациони рад:
4.1. Систематски информише кориснике о новим издањима;
4.2. Припрема тематске изложбе библиотечко-информацијске грађе;
4.3. Промовише коришћење различитих извора знања у наставном процесу;
4.4. Обучава кориснике у коришћењу каталога и претраживању базе података по различитим параметрима;
4.5. Израђује и ажурира каталоге у складу са изменама библиотечке класификације.
5. Културни и јавни рад:
5.1. Организује сарадњу са позориштима, музејима, галеријама и другим установама и организацијама из области културе;
5.2. Укључује се у библиотечко-информациони систем;
5.3. Организује књижевне сусрете и трибине;
5.4. Сарађује у организовању смотри и такмичења у литерарном стваралаштву;
5.5. Активно учествује у организацији приредби које се припремају у школи или друштвеној заједници;
5.6. Сарађује са родитељима у вези са изналажењем заједничких интереса и могућностима за побољшање рада библиотеке.
2. ИНИЦИРАЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОДИЗАЊУ КВАЛИТЕТА ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ
Услов за стицање звања педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник – Иницирање и учествовање у подизању квалитета педагошке праксе оцењује се кроз врсте и број активности у обављању послова наставника, васпитача и стручног сарадника.
ВРСТЕ И БРОЈ АКТИВНОСТИ ЗА ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА
Врста
активности
Педагошки
саветник
Самостални
педагошки
саветник
Виши
педагошки
саветник
Високи
педагошки
саветник
Број
активности
(количина)
А (макс. могуће 14) 10 6 4 2
Б (макс. могуће 14) 8 10 6 6
В (макс. могуће 11) 2 8 7
Г (макс. могуће 8) 3
Уколико је наставник, васпитач и стручни сарадник остварио активност из врсте активности која није предвиђена за звање за које се пријављује, та активност може да замени само једну из сваке врсте која је прописана.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗВАЊА НАСТАВНИКА
А
1) Извођење најмање два часа наставе на којима је присутан студент или приправник са ментором и заједничко анализирање наставе;
2) Извођење најмање пет огледних часова, односно активности;
3) Тимско учествовање у припремању најмање пет часова наставе, односно активности у школи;
4) Учешће у анализи најмање пет часова наставе, односно активности одржаних у школи;
5) Коришћење аудио-визуелних средстава ради остваривања образовно-васпитних циљева;
6) Приказ новина стручном органу школе из научне дисциплине, односно области уметности из које изводи наставу;
7) Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова у школи;
8) Израда наставног средства и његово приказивање стручном органу школе;
9) Објављивање приказа стручног рада, односно књиге у стручном часопису;
10) Објављивање стручног рада у стручном часопису;
11) Организовање одласка ученика у биоскоп, позориште, на концерте или спортске манифестације;
12) Ангажовање у раду стручног актива, односно друштва на нивоу општине, односно града;
13) Учествовање на стручним скуповима на нивоу региона, односно Републике;
14) Учествовање на стручним, односно студијским путовањима.
Б
1) Вођење радионица, најмање два различита излагања или огледна часа на стручном скупу или саветовању на нивоу општине, односно града;
2) Истраживања образовно-васпитне праксе на нивоу друштвене заједнице и давање приказа њихових резултата на наставничком већу;
3) Рад у стручном друштву на нивоу Републике (у управи стручног друштва или стручним комисијама);
4) Учешће у истраживачком пројекту у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе;
5) Организовање рада ученичких организација и подстицање учешћа ученика у њима;
6) Учествовање у изради школског програма;
7) Објављивање приказа страног стручног рада, односно књиге која није преведена у стручном часопису;
8) Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова на нивоу општине, града, односно Републике;
9) Ауторство или коауторство примера добре праксе објављеног у публикацији центра или Министарства;
10) Учествовање у организовању регионалних, односно републичких семинара;
11) Координација или вођење програма огледа на нивоу школе;
12) Пласман ученика које је припремао наставник на општинским или окружним такмичењима;
13) Рецензија уџбеника, приручника или радне свеске која је одобрена за употребу;
14) Руковођење стручним активом, односно друштвом на нивоу општине или града.
В
1) Учествовање на међународном скупу или саветовању;
2) Креирање програма стручног усавршавања у школи;
3) Координисање израде школског програма;
4) Руковођење стручним друштвом на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
5) Коауторство истраживачког пројекта у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе;
6) Подстицање и укључивање запослених у школи на различите облике стручног усавршавања;
7) Пласман ученика које је наставник припремао на републичким, односно савезним такмичењима;
8) Координација истраживачког пројекта у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе у оквиру друштвене заједнице;
9) Коауторство патентираног наставног средства;
10) Излагање или вођење радионице на стручном скупу, односно саветовању на републичком нивоу;
11) Коауторство приручника или радне свеске одобрене за употребу.
Г
1) Припремање ученика за међународна такмичења;
2) Подизање информатичке културе у школи са циљем размене информација;
3) Ауторство патентираног наставног средства;
4) Подстицање, учествовање или укључивање школе у међународне образовне пројекте;
5) Ауторство или коауторство одобреног програма или пројекта у образовању;
6) Вођење радионице на међународном скупу или семинару, односно излагање;
7) Ауторство истраживачког пројекта;
8) Ауторство, односно коауторство уџбеника или збирке задатака која је одобрена за употребу.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗВАЊА ВАСПИТАЧА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
А
1) Примењивање актуелних садржаја стручног усавршавања у непосредном раду са децом;
2) Развијање модела отвореног система васпитања и образовања на основу посматрања деце;
3) Тимско учествовање у припремању најмање пет активности или акција у предшколској установи;
4) Организовање најмање две заједничке активности или акције деце и родитеља током године;
5) Континуирани рад на стварању богате и подстицајне средине за игру и учење у сарадњи са децом и родитељима;
6) Остваривање већине активности кроз тимске облике рада;
7) Ангажовање у раду стручног друштва на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
8) Организовање трибина, изложби дечјег стваралаштва и различитих манифестација у предшколској установи;
9) Објављивање приказа стручног рада или књиге у стручном часопису;
10) Давање приказа стручног рада стручном органу предшколске установе;
11) Учествовање на стручним скуповима на градском, односно регионом или републичком нивоу;
12) Ауторство дидактичког средства или играчке;
13) Коауторство у изради дидактичког средства или играчке;
14) Учествовање на стручним или студијским путовањима.
Б
1) Вођење радионица, најмање два различита излагања или активности на стручном органу у предшколској установи;
2) Иницирање и стварање услова за укључивање родитеља, као активних учесника, у креирање васпитно-образовног процеса;
3) Израда наставног материјала за рад са децом предшколског узраста;
4) Објављивање приказа стручног рада или књиге, која није преведена, у стручном часопису;
5) Објављивање стручног рада у стручном часопису;
6) Организовање и вођење радионица са родитељима;
7) Учествовање у акционом истраживању васпитно-образовне праксе у оквиру предшколске установе;
8) Редакторски рад у стручном часопису;
9) Давање рецензије приручника или радних листова који су одобрени за употребу;
10) Унапређивање васпитно-образовног рада применом актуелних садржаја стручног усавршавања у непосредном раду са децом и њихова даља разрада;
11) Остваривање квалитетне сарадње са друштвеном заједницом;
12) Учествовање у тимском раду на изради наставног материјала за рад са децом предшколског узраста;
13) Учествовање у организовању регионалних или републичких семинара;
14) Руковођење стручним друштвом на нивоу општине.
В
1) Координација акционог истраживања васпитно-образовне праксе на нивоу друштвене заједнице;
2) Учествовање на међународном стручном скупу;
3) Излагање или вођење радионице на стручном скупу на републичком нивоу;
4) Коауторство у истраживачком пројекту у вези са унапређивањем васпитно-образовне праксе на нивоу друштвене заједнице;
5) Учествовање у креирању програма стручног усавршавања у предшколској установи;
6) Укључивање родитеља у процес планирања васпитно-образовног рада;
7) Коауторство у изради одобреног приручника или радних листова;
8) Иницирање и остваривање стручне размене између предшколских установа на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
9) Коауторство у одобреном програму или пројекту;
10) Учествовање у руковођењу стручним друштвом на регионалном или републичком нивоу;
11) Остваривање сарадње са друштвеном заједницом којом се доприноси унапређењу рада предшколске установе.
Г
1) Ауторство истраживачког пројекта у вези са унапређивањем васпитно-образовне праксе на нивоу друштвене заједнице;
2) Вођење радионице или излагање на међународном скупу;
3) Иницирање и учествовање у укључивању предшколске установе у међународни пројекат;
4) Подизање информатичке културе у предшколској установи са циљем размене информација на републичком и међународном нивоу;
5) Учествовање у раду стручних тела, односно комисија центра или Министарства;
6) Ауторство патентираног дидактичког средства;
7) Ауторство одобреног програма или пројекта;
8) Ауторство одобреног приручника или радних листова.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗВАЊА ВАСПИТАЧА У ШКОЛИ СА ДОМОМ И ДОМУ УЧЕНИКА
А
1) Извођење најмање две васпитне активности из програма васпитног рада на којима је присутан студент или приправник са ментором и њихово заједничко анализирање;
2) Извођење најмање пет огледних васпитних активности;
3) Учествовање у припремању најмање пет васпитних активности у дому;
4) Учествовање у анализирању најмање пет васпитних активности одржаних у дому;
5) Употреба аудио-визуелних средстава ради остваривања васпитно-образовних циљева;
6) Иновације у васпитно-образовним активностима и и њихово представљање стручном органу дома;
7) Објављивање приказа стручног рада или књиге у стручном часопису;
8) Објављивање стручног рада у стручном часопису;
9) Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова у дому;
10) Учествовање у истраживачком пројекту;
11) Организовање одласка ученика дома у биоскоп, позориште на концерте или спортске манифестације;
12) Ангажовање у раду стручног актива на општинском, градском, односно регионалном нивоу;
13) Учествовање на стручним скуповима на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
14) Учествовање на стручном или студијском путовању.
Б
1) Огледно извођење активности васпитног рада, најмање два излагања, односно вођење радионица на стручном скупу или саветовању на општинском, градском, односно регионалном нивоу;
2) Остваривање истраживања у вези са васпитним радом на нивоу друштвене заједнице и давање приказа њихових резултата педагошком већу;
3) Учествовање у организовању семинара на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
4) Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе на општинском, градском, односно регионалном нивоу;
5) Рад у стручном друштву на нивоу Републике (у управи стручног друштва или стручним комисијама);
6) Учествовање у изради васпитног програма дома;
7) Објављивање приказа стручног рада или књиге која није преведена у стручном часопису;
8) Израда и припрема иновације у васпитним активностима;
9) Стални рад на оспособљавању ученика за самостално учење;
10) Координација, односно вођење програма огледа на нивоу дома;
11) Пласман ученика које је припремао васпитач за такмичење на општинском или градском, односно регионалном нивоу;
12) Објављивање стручног рада у стручном часопису, односно рецензија уџбеника, приручника, радне свеске одобрене за употребу;
13) Учествовање у истраживачком пројекту у вези са унапређивањем васпитног рада у дому;
14) Руковођење стручним активом или друштвом на општинском или градском, односно регионалном нивоу.
В
1) Учествовање у међународном пројекту, скупу или саветовању;
2) Пласман ученика које је припремао васпитач за такмичење на републичком, односно савезном нивоу;
3) Креирање програма стручног усавршавања у оквиру дома;
4) Руковођење стручним друштвом на републичком нивоу;
5) Координисање израде васпитног програма дома;
6) Подстицање и укључивање запослених у дому на различите облике стручног усавршавања;
7) Подстицање родитеља на укључивање у активност дома;
8) Коауторство за патентирано наставно средство;
9) Вођење радионице или излагање на стручном скупу, саветовању на републичком, односно савезном нивоу;
10) Коауторство приручника одобреног за употребу;
11) Вођење истраживачког пројекта.
Г
1) Припремање ученика за учествовање на међународним такмичењима;
2) Подизање информатичке културе у дому са циљем размене информација;
3) Ауторство, односно коауторство патентираног наставног средства;
4) Подстицање и учествовање у укључивање дома у међународне образовне пројекте;
5) Ауторство или коауторство одобреног програма или пројекта у васпитном раду;
6) Вођење радионице или излагање на међународном скупу, односно семинару;
7) Ауторство истраживачког пројекта;
8) Ауторство приручника или радне свеске одобрене за употребу.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗВАЊА СТРУЧНОГ САРАДНИКА У ШКОЛИ, ШКОЛИ СА ДОМОМ И ДОМУ УЧЕНИКА
А
1) Учествовање у припремању најмање пет часова, односно активности у школи, школи са домом, односно дому ученика (у даљем тексту: школи, односно дому);
2) Давање приказа две технике за рад у одељењу, односно групи на седници наставничког, односно педагошког већа;
3) Приказивање најмање пет техника, односно вештина у раду са ученицима;
4) Учествовање у изради школских пројеката;
5) Ауторство или коауторство најмање три сценарија радионица за рад са наставницима, ученицима, односно родитељима.
6) Коришћење савремених педагошко-психолошких инструмената ради остваривања образовно-васпитних циљева;
7) Представљање педагошких, психолошких новина и савремених праваца промена у области образовања на стручном скупу у школи, односно дому;
8) Објављивање приказа стручног рада, односно књиге у стручном часопису;
9) Објављивање стручног рада у стручном часопису;
10) Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова у школи, односно дому;
11) Учествовање у организовању културних и спортских активности наставника и ученика ван школе, односно дома;
12) Ангажовање у раду стручног актива или друштва на општинском или градском, односно регионалном нивоу;
13) Учествовање на стручним скуповима на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
14) Учествовање на стручном, односно студијском путовању.
Б
1) Вођење радионица, односно најмање два различита излагања на стручном скупу или саветовању на општинском или градском, односно регионалном нивоу;
2) Истраживање у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе на нивоу друштвене заједнице и давање приказа њихових резултата на седници стручног органа школе, односно дома;
3) Ауторство или коауторство примера добре праксе објављених у публикацијама центра или Министарства;
4) Обучавање наставника за истраживање образовно-васпитне праксе;
5) Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова на нивоу општине, односно града;
6) Активирање рада подружница и других струковних или ученичких организација;
7) Организовање рада ученичких организација и подстицање учешће ученика у њима;
8) Координација или вођење програма огледа у школи, односно дому;
9) Учествовање у изради школског, односно васпитног програма;
10) Руковођење истраживачким пројектом усмереним на повећање квалитета рада у школи, односно дому;
11) Руковођење стручним активом, односно друштвом на општинском, градском, односно републичком нивоу;
12) Учешће у организовању градских, односно регионалних или републичких семинара;
13) Објављивање приказа страног стручног рада, односно књиге која није преведена у стручном часопису;
14) Објављивање стручног рада у стручном часопису, односно рецензија уџбеника, приручника или радне свеске одобрене за употребу.
В
1) Коауторство програма стручног усавршавања наставника и стручних сарадника на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
2) Израда акционог плана стручног усавршавања у школи, односно дому;
3) Коауторство приручника, радне свеске, наставног средства, педагошког или психолошког инструмента одобреног за употребу;
4) Извођење обуке за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у школи, односно дому;
5) Подстицање укључивања родитеља у активности школе у циљу унапређивања квалитета рада;
6) Ауторство или коауторство у истраживачком пројекту;
7) Вођења радионица, односно најмање два различита излагања на стручном скупу или саветовању на републичком, односно савезном нивоу;
8) Обучавање ученика за вршњачку едукацију;
9) Координисање израде школског, односно васпитног програма;
10) Сарадња са стручним институцијама у примени програма унапређивања образовно-васпитног процеса;
11) Учествовање на међународном скупу, односно саветовању.
Г
1) Организовање информационе инфраструктуре у школи, односно дому;
2) Ауторство или коауторство мерног инструмента верификованог од стране стручног друштва, удружења или центра;
3) Ауторство, односно коауторство програма стручног усавршавања стручних сарадника на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
4) Ауторство или коауторство уџбеника, ауторство приручника, радне свеске или збирке задатака одобрене за употребу;
5) Ауторство, односно коауторство патентираног или одобреног наставног средства;
6) Вођење радионице или излагање на међународном скупу, односно семинару;
7) Ауторство, односно коауторство одобреног пројекта у циљу унапређивања образовно-васпитне праксе и праћење његове примене;
8) Подстицање и учествовање у укључивање школе, односно дома у међународне образовне пројекте.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗВАЊА СТРУЧНОГ САРАДНИКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
А
1) Учествовање у припремању најмање пет активности или акција у предшколској установи;
2) Ангажовање у изради плана акционог истраживања на основу резултата анализе васпитно-образовне праксе, односно евалуације и самоевалуације;
3) Иницирање и стварање услова за активно укључивање породице у живот и рад предшколске установе;
4) Остваривање континуиране сарадње са школом организовањем најмање три стручна сусрета;
5) Ауторство најмање три сценарија радионице за рад са децом, васпитачима, односно родитељима;
6) Давање приказа савремених достигнућа и новина у области педагогије и психологије стручним органима предшколске установе;
7) Објављивање приказа стручног материјала или књиге која није преведена у стручном часопису;
8) Објављивање стручног рада у стручном часопису;
9) Ауторство дидактичког средства у предшколској установи;
10) Давање рецензије одобреног уџбеника, приручника или радних листова;
11) Организовање и учествовање у различитим културно-спортским манифестацијама (изложбе и смотре дечјег стваралаштва, спортске активности, трибине, предавања) у предшколској установи;
12) Ангажовање у раду стручног актива или друштва на градском, односно регионалном нивоу;
13) Учествовање на стручним скуповима на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
14) Учествовање на студијским путовањима.
Б
1) Организовање и учествовање у различитим културно-спортским манифестацијама на општинском, градском, односно регионалном нивоу;
2) Организовање и вођење три радионице са родитељима или са родитељима и децом заједно;
3) Објављивање рада у стручном часопису, односно давање рецензија одобреног уџбеника, приручника или радних листова;
4) Објављивање приказа страног стручног рада, односно књиге која није преведена у стручном часопису;
5) Руковођење акционим истраживањем васпитно-образовне праксе у предшколској установи;
6) Рад у стручном друштву на нивоу Републике (у управи стручног друштва или стручним комисијама);
7) Учествовање у организовању градских, односно регионалних или републичких семинара;
8) Руковођење стручним активом, односно друштвом на општинском, градском, односно регионалном или републичком нивоу;
9) Вођење радионица, односно најмање два излагања на стручном скупу или саветовању на општинском, градском, односно регионалном или републичком нивоу;
10) Сарадња са стручним институцијама у примени програма унапређивања васпитно-образовног рада;
11) Израда интерних стручних материјала и збирки активности за непосредан рад са децом;
12) Обучавање васпитача за учешће у акционом истраживању;
13) Иницирање и остваривање стручне размене између дечјих вртића на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
14) Увођење и координација посебних програма рада са децом.
В
1) Руковођење истраживачким пројектом у вези са унапређивањем васпитно-образовне праксе у предшколској установи;
2) Обучавање васпитача за примену посебних програма рада са децом;
3) Коауторство патентираног или одобреног дидактичког средства или играчке;
4) Коауторство одобреног пројекта у вези са унапређивањем васпитно-образовне праксе у предшколској установи;
5) Вођење радионице, односно најмање два различита излагања на семинару или саветовању на републичком нивоу;
6) Коауторство одобреног приручника или радних листова;
7) Ауторство истраживачког пројекта у вези са унапређивањем васпитно-образовне праксе;
8) Коауторство програма стручног усавршавања васпитача и стручних сарадника на градском, односно регионалном нивоу;
9) Учествовање на међународном скупу, односно саветовању;
10) Подстицање и укључивање родитеља у активности предшколске установе у циљу унапређивања образовно-васпитног рада;
11) Иницирање и учествовање у укључивању предшколске установе у пројекте на републичком нивоу.
Г
1) Подизање информационе културе у предшколској установи са циљем размене информација на републичком и међународном нивоу;
2) Укључивање предшколске установе у међународне васпитно-образовне пројекте;
3) Ауторство или коауторство програма стручног удружења стручних сарадника на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
4) Ауторство, односно коауторство одобреног приручника или радних листова;
5) Ауторство дидактичког средства или играчке;
6) Ауторство или коауторство одобреног пројекта у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе на нивоу друштвене заједнице;
7) Вођење радионице или излагање на међународном скупу или семинару;
8) Коауторство мерног инструмента или скале процене.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗВАЊА СТРУЧНОГ САРАДНИКА – БИБЛИОТЕКАРА У ШКОЛИ
А
1) Укључивање минимално 60% ученика школе у коришћење фонда библиотеке;
2) Обезбеђивање искоришћености минимално седам наслова по уписаном ученику;
3) Континуирано анкетирање и праћење ученика ради утврђивања њихових читалачких интересовања;
4) Смањење годишњег отписа похабаних библиотечких јединица испод 3%;
5) Учествовање у тимском раду у оквиру припрема часова, активности, радионица најмање три пута годишње;
6) Организовање обуке ученика за коришћење библиотечког каталога и базе података;
7) Стална сарадња са издавачима ради повољније набавке књига;
8) Посета сајму књига у циљу сагледавања комплетне издавачке продукције;
9) Организовање уписа својих читалаца у подручну, односно матичну библиотеку;
10) Сарадња са стручним тимом школе у доношењу развојног плана и годишњег програма рада школе;
11) Организовање тематских изложби, књижевних сусрета, предавања или трибина у оквиру школе;
12) Систематско укључивање у акције и функцију матичне библиотеке;
13) Учествовање у раду актива библиотекара на општинском, градском, односно регионалном нивоу;
14) Учествовање на стручним скуповима на градском, односно регионалном или републичком нивоу.
Б
1) Израда и развијање кодекса понашања у библиотеци у сарадњи са ученицима и наставницима;
2) Организовање акције за побољшање и богаћење библиотечких јединица;
3) Укључивање минимално 70% ученика школе у коришћење фонда библиотеке;
4) Организовано оспособљава ученике за самостално тражење и коришћење извора информација;
5) Обезбеђивање искоришћености минимално девет наслова по уписаном ученику;
6) Учествовање у организовању културних активности ученика на општинском нивоу, координисање организовања најмање пет манифестација: промоције књига, књижевних сусрета и трибина, сусрета са ауторима, обележавања „Месеца књиге“ на општинском, градском, односно регионалном нивоу;
7) Рад у стручном друштву на републичком нивоу;
8) Стварање базе података за поједине области знања;
9) Излагање на стручном скупу библиотекара на општинском, градском, односно регионалном нивоу;
10) Смањивање годишњег отписа похабаних библиотечких јединица испод 2%;
11) Давање рецензије приручника у области библиотекарства;
12) Учествовање у раду стручних тимова за припрему ученика за такмичење на градском, односно регионалном или републичком нивоу;
13) Руковођење стручним активом библиотекара на општинском, градском, односно регионалном или републичком нивоу;
14) Стално стручно усавршавање на градском, односно регионалном или републичком нивоу.
В
1) Преношење података о целокупном фонду у базу података;
2) Стално обучавање ученика за коришћење библиотечког каталога и претраживање базе података по различитим параметрима;
3) Спровођење акције размене библиотечких јединица са другим библиотекама;
4) Објављивање стручног рада у стручном часопису;
5) Организовање посебних програма рада са ученицима који показују интересовање за одређене области знања;
6) Редовно организовање и остваривање посете ученика Сајму књига;
7) Коауторство у истраживачком пројекту на општинском, градском, односно регионалном нивоу;
8) Учествовање у организовању градских, односно регионалних или републичких семинара за школске библиотекаре;
9) Вођење радионице или излагање на стручном скупу, саветовању на републичком или савезном нивоу;
10) Руковођење стручним друштвом или удружењем на републичком нивоу;
11) Организовање и спровођење различитих облика усавршавања запослених у школи за коришћење библиотечког каталога и претраживање базе података.
Г
1) Организовање библиотечко-информационе инфраструктуре у школи;
2) Излагање на савезном или међународном стручном скупу, саветовању, односно семинару;
3) Укључивање базе података школске библиотеке у систем или мрежу библиотека са могућношћу међубиблиотечке позајмице;
4) Коауторство или ауторство уџбеника или приручника;
5) Организовање стручног усавршавања библиотекара на нивоу Републике;
6) Коауторство или ауторство истраживачког пројекта у области библиотекарства на републичком нивоу;
7) Коауторство или ауторство програма стручног усавршавања у библиотекарству;
8) Учествовање у међународном пројекту у области библиотекарства.