Администрација

Редни број Презиме и име Врста стручне спреме Степен стручне спреме Посао који
обавља
Обим радног времена  (%) Радни стаж у установи
1. Гостиљац Нада Правни факултет VII секретар школе 100 15
2. Марић Теодора Економски факултет VII шеф рачуноводства 100 19
3. Белић Катарина Економска школа IV финансијско-књиговодствени радник – књиговођа 100 28
4. Ђоковић Љубомир Економска школа IV финансијско-књиговодствени радник –благајник 100 19