Бравар - заваривач - дуално образовање

Бравар-заваривач је данас веома тражено занимање и по завршетку школовања доста се лако дође до посла. За бравара-заваривача је поред теорије веома важна и стручна пракса.

Бравар-заваривач планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове, израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесне опреме, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања заваривања, врши заваривање поступком гасног заваривања, врши спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању, посвећује пажњу очувању здравља, околине и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

По завршетку трогодишњег школовања бравар-заваривач ће знати и умети да:

  • Изражује делове металних конструкција механичком обрадом
  • Спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима
  • Изражује и монтира металне конструкције и процесну опрему
  • Контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима
  • Заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања
  • Спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем
  • Контролише квалитет рада при заваривању

Сваки ученик који буде стекао диплому за занимање бравар – заваривач има могућност да у релативно кратком року пронађе запослење у струци за коју се школовао, јер на тржишту рада у овом тренутку постоји велики број огласа који тражи квалификоване браваре, односно завариваче.