Школски простор

Образовно-васпитни рад у току школске 2020/2021. године обављаће се у објекту у улици Др Драгише Мишовића 146. Школски простор је подељен у четири физички одвојена објекта у којима се изводи настава:

  • Зидани објекат са фискултурном салом 3604,42 м2
  • Зграда за извођење наставе, уметничке струке, опште машинске праксе и практичне наставе саобраћајне струке (Објекат „Барака“) 665,20 м2
  • Школске радионице (3 зграде) 1250,46 м2
  • Земљиште П=2051,47м2

Школски објекат испуњава услове за бављање наставне делатности, али је за оптималан рад потребно даље проширење школског простора. Школа располаже са 17 специјализованих учионица, 16 кабинета за наставу из стручних предмета и наставу у области информационих технологија и 12просторија у којима се изводи практична настава ученика у оквиру школске радионице. У објекту се налази фискултурна сала са трим кабинетом, библиотека и медијатека, већи број канцеларија и других просторија неопходних за функционисање школе.