Мисија и визија

Мисија

Ми смо средња стручна школа која образује кадрове у области машинства, мехатронике, саобраћаја, уметностии текстилства и кожарства. У добро опремљеним кабинетима, уз подршку стручних кадрова ученици се оспособљавају за рад  и даље школовање са нагласком на  практичној примени стечених знања. 

Ученици наше школе су спремни за прихватање нових метода и облика рада и отворени за учешће у различитим облицима ваннаставних активности.  

Код нас владају добри међуљудски односи а запослени су компетентни у својим улогама, спремни за сарадњу и прихватање промена уз подршку руководства и осталих чинилаца васпитно-образовног процеса. 

Визија

Унапређењем организације рада школе, коришћењем расположивих ресурса и сарадњом са свим чиниоцима васпитно-образовног процеса  обезбедићемо да школа буде препознатљива у ширем окружењу по стручним кадровима који су оспособљени да примене стечена знања у пракси. 

Опремањем и оплемењивањем школског простора, увођењем нових подручја рада и образовних профила уз примену савремене методологије створиће се услови да постанемо водећи образовни центар у области модерног машинства и саобраћаја.  

Стручним усавршавањем наставника у складу са савременим трендовима у образовању обезбедићемо бољи квалитет и организацију наставе. Подизањем нивоа аспирација, повећањем мотивације и подстицањем активности и креативности ученика у процесу стицања и усвајања знања оствариће се боља постигнућа ученика.