Електронски дневник

По одлуци Министарства просвете, од почетка школске 2018/19. године, школа ће водити само електронску документацију у Ес – дневнику.

Предности које електронски дневник доноси су:

  • Добијање објективне информације о реализацији наставе (одржаним и неодржаним часовима), присутности ученика на настави и постигнућима ученика,
  • Могућност брзог и аутоматског реаговања у случајевима појаве оправданог или неоправданог одсуства са наставе,
  • Обезбеђивање боље инфомисаности родитеља o успеху и изостајању ученика кроз праћење информација путем одговарајућих сервиса.
  • Израда глобалне школске статистике (одељења, предмета, изостанака, успеха, казни, похвала, и др.) и слање периодичних извештаја за Министарство просвете
  • Креирање хронолошких временских приказа успеха ученика и изостајања ученика, штампа потребних извештаја за одељењске старешине, штампа сведочанстава и сл.