Опремљеност школе

Машинско-саобраћајна школа образује ученике у областима машинства, мехатронике, саобраћаја и уметности. У претходном периоду уложени су велики напори на опремању школе савременим наставним средствима. С обзиром да је на тржишту веома мали број учила из ових области показала се потреба да се крене у реализацију пројеката израде наставних учила у оквиру наше Школске радионице. Ова наставна средства су оперативна па се својом оригиналношћу добро уклапају у наставни процес.

Наставна средства су смештена у кабинетима, учионицама и другим просторијама Школе. Њихова употреба је планирана у глобалним и оперативним плановима рада професора, који су саставни део овог Плана и програма. Евиденцију употребе наставних средстава смештених у кабинетима воде руководиоци кабинета. Кабинети су опремљени у складу са нормативима, а према материјалним могућностима Школе.

Опремљеност наставним средствима

Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће нормативе по подручјима рада и наставним предметима 

Опште образовно подручје 

Српски језик и књижевност                     опремљено 70%

Друштвена група предмета                      опремљено 70%

Географија                                                     опремљено 65%

Хемија                                                             опремљено 65%

Екологија/биологија                                   опремљено 70%

Математика                                                   опремљено 75%

Рачунарство и информатика                    опремљено 95%

Meхатроника                                                 опремљено 70%

Физичко васпитање                                    опремљено 70%

Физика                                                            опремљена 70%

Техничко цртање                                         опремљено 90%

Опште стручно подручје

С обзиром да се све машине школске радионице у појединим фазама рада у овим предметима сматрају очигледним можемо исказати укупну опремљеност код овог подручја које износи око 80%. У саобраћајној струци опремљеност износи 75%, а наставља се са опремањем.

Уже стручно подручје

Степен опремљености школске радионице је 85%. Овде само треба имати у виду да су машине на којима се изводи настава застареле, иначе их по броју, а у складу са нормативом, има довољно. Ово указује на потребу да се машине у школској радионици морају набављати, а постојеће довести на одређени технолошки ниво.

Што се тиче саобраћајне струке опремљеност је 100%. За обуку ученика за Б категорију користе се два аутомобила „Škoda fabia“ и један аутомобил „Škoda citigo“, а за обуку ученика за Ц категорију користи се камион „IVECO Autocargo“. Сва ова средства су атестирана и одобрена за употребу у обуци ученика.

С обзиром на услове које постоје у школи у погледу информатичке опремљености специјализованих учионица са могућношћу коришћења видео пројектора, континуирано секреирају материјали за наставу у електронском облику у складу са нормативима за наставне предмете (презентације, шеме, дијаграми, слике, историјске и географске карте и слично).

Преглед наставних средстава

Васпитно-образовни процес у школи се реализује уз коришћење одговарајуће опреме и наставних средстава. У погледу информационе технологије школа је изузетно добро опремљена рачунарима, пројекторима, штампачима, скенерима, пратећом опремом и материјалима. Истовремено целокупан школски простор је повезан рачунарском мрежом.

Табеларно је приказан попис наставних средстава који се користе у школи.

Списак наставних средстава  Количина 

Рачунари у специјализованим учионицама 

28 
Рачунари у информатичким кабинетима  56 
Рачунари у кабинетима за стручне предмете  52 
Рачунари у канцеларијском простору  20 
Рачунари и опрема за видео надзор  6 
Преносни рачунари за презентације  2 
Видео пројектори  1 
Плотер  1 
Електронски микроскоп  27 
Скенери  5 
Штампачи  13 
Телевизори  2 
Разглас са појачалом  1 
Графоскопи  3 
Машина за коричење  1 
Фотокопир апарати  1 
Интерактивна табла  1 
ЦНЦ машина глодалица – MH 700C  1 
ЦНЦ глодалица – EMCO Mill 55  1 
ЦНЦ струг – EMCO Turn 55  1 
Радна станица симулатора ЦНЦ машине  9 
ЦНЦ машина  струг – 3480 „PHILIPS“  1 
ЦНЦ машина – струг  1 
ЦНЦ машина – глодалица  1 
Дијагностички уређај КТС 550  1 
Симулатора електронског система за управљање радом мотора.  1 
Симулатор хидрауличног и пнеуматског система  1 
Микроконтролерско управљање процесом.  1 
Хардвер и софтвер за раскрсницу са регулисањем саобраћаја  1 
Лего робот MINDSTROMS NXT  1 
Лиценца софтвера за компјутерско моделирање – SolidWorks   
Комплети дијапозитива из стручних предмета   
12550 књига у школској библиотеци   

Практична настава за машинску струку реализује се у школској радионици, која је опремљена одговарајућим машинама и опремом (стругови, брусилице, глодалице, апарат за заваривање…).

За практичну наставу у области ЦНЦ технологија користи се ЦНЦ машина глодалица MH 700C коју је школа добила у сарадњи са компанијом „9. септембар“ из Чачка и ЦНЦ машина струг 3480 „Philips“, коју је школа набавила уз подршку Града. Поред тога користе се симулатори ЦНЦ струга и глодалице, као и ЦНЦ машина – глодалица која је израђена у школи.

Редовна и блок настава у области мотора и моторних возила, технологије образовног профила и практичне наставе реализује се уз коришћење Симулатора електронског система за управљање радом мотора.

За практичну обуку и демонстрацију у настави из области хидраулике, пнеуматике и мехатронских система користе се Симулатор хидрауличног и пнеуматског система и Микроконтролерско управљање процесом, ПЛЦ управљање и управљање серво погоном.

За реализацију практичне наставе саобраћајне струке у обуци вожње користе се два аутомобила „Škoda fabia“ и по један аутомобил и „Yugo-55“ и „Škoda citigo“, кao и камион „IVECO Autocargo“.