Стручни сарадници

Редни број Презиме и име Врста стручне спреме Степен стручне спреме Посао који
обавља
Обим радног времена  (%) Радни стаж у установи
1. Катанић Ивана Филозофски факултет VII школски педагог 100 17
2. Марковић Тања Филозофски факултет VII школски психолог 100 15
3. Миленковић Мирка Факултет политичких наука VII библиотекар 100 39
4. Капларевић Ацо Машински факултет VII библиотекар – медијатекар 15 14