План уписа

За ученике који желе да се ванредно школују, а претходно су завршили само основну школу, од школске 2014/2015. године имају могућност да упишу било који од образовних профила. Школовање траје минимум три године, пошто се ради о стицању образовања.

Основни услов је да ученик има пуних 17 година живота.

Потребна документа за упис:

  • оверена копија сведочанства о завршеном основном образовању
  • извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)
  • лекарско уверење (за све образовне профиле)
  • лекарско уверење за „Б“ категорију (за Техничара друмског саобраћаја – ако нема претодно положен возачки испит за „Б“ категорију)
  • лекарско уверење за „Ц“ категорију (за Возача моторних возила – ако нема претходно положен возачки испита за „Ц“ категорију)

Ученици који се упишу после основне школе су у статусу стицања образовања и за једну школску годину могу завршити само један разредТакође, закључно са августовским испитним роком треба да положе све испите из разреда који су започели, у супротном ако не положе све испите, онда у следећој школској години могу да полажу само испите који су им преостали из претходне године.

Основни услов је да ученик има пуних 17 година живота.

Потребна документа за упис:

  • оверена копија сведочанстава о претходно завршеним разредима
  • извод из матичне књиге рођених (не старији од 2007. године)

Уколико ученик наставља ванредно исти образовни профил који је ишао и редовно, онда наставља од оног разреда где је прекинуо редовно школовање.

Уколико ученик има жељу да настави ванредно школовање на образовном профилу који није похађао као редован ученик онда полаже разлику предмета за разреде које је завршио и наставља од оног разреда где је прекинуо редовно школовање.

Ученици који се у току редовног школовања пребаце на ванредно школовање у статусу су стицања образовања и за једну школску годину могу завршити само један разред. Такође, закључно са августовским испитним роком треба да положе све испите из разреда који су започели, у супротном ако не положе све испите, онда у следећој школској години могу да полажу само испите који су им преостали из претходне године.

Преквалификација, доквалификација и специјализација се могу уписати током целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле а чији број прописује Министарство просвете.

  • Преквалификација (уколико желите да промените занимање)
  • Доквалификација (уколико са завршеном трогодишњом школом желите да наставите школовање и завршите четворогодишњу школу)
  • Специјализација (уколико желите да стекнете бивше звање петог степена)

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Преквалификација
Потребна документа:
• Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III, IV разред)
• Диплома матурског или завршног испита
• Извод из матичне књиге рођених

 

Доквалификација
Потребна документа:
• Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III разред)
• Диплома завршног испита
• Извод из матичне књиге рођених

 

Специјализација
Потребна документа:
• Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III разред)
• Диплома завршног испита
• Извод из матичне књиге рођених
• Лекарско уверење за упис у школу
• Потврда радне организације о минимално 2 године радног искуства у одговарајућем занимању