Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарнтована институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Ученички парламент, између осталог, даје мишљења и предлоге стручним органима школе, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.

Парламент чине по два представника из сваког одељења. Представнике може да изабере одељењска заједница, гласањем или на други начин. То су углавном председник и заменик председника одељенске заједнице, али уместо њих, представник може да буде и неко од осталих ученика. Представници одељења у Ученичком парламенту требало би активно и одговорно да заступају ученичке предлоге, мишљења и жеље и да пружају повратну информацију своме одељењу.

На састанке Ученичког парламента долази по један представник из сваког одељења I-IV разреда. На првом састанку Ученичког парламента на нивоу школе, давањем предлога и непосредним гласањем, бира се председник Ученичког парламента за текућу школску годину, као и његов заменик. Углавном су то ученици IV, али могу да буду и ученици млађих разреда.