Школски одбор

  • доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
  • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању;
  • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
  • доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
  • доноси план јавних набавки Школе;
  • усваја Извештај о пословању, Годишњи обрачун и Извештај о извођењу екскурзије;
  • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
  • одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са Законом;
  • расписује конкурс за избор директора школе;