Пројекти

DELF Scolaire

Ученици наше школе уче француски језик као други страни језик. У школи се такође могу спремати и полагати испите за међународно признате дипломе DELF Scolaire. Школа је од почетка укључена у пројекат DELF Scolaire. Од школске 2010/2011. године ученицима је омогућено да на часовима додатне наставе овладају потребним вештинама како би успешно положили испите за ниво А1 и А2. До сада је више од 60 ученика наше школе успешно положило ове испите, неколико ученика је положило и испите на нивоу B1. У предходним генерацијама имали смо и ученике који су положили пријемни испит за двојезична одељења при трећој гимназији.

Заштита и унапређење здравља

Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују или угрожавају животну средину. Васпитни задаци су:

 • развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним вредностима,
 • оплемењивање уже и шире средине
 • стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, производно – техничким обележјима природе и насељене средине
 • стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе, насеља, култивисању расада и неговању паркова
 • уређење школског дворишта и одржавање спомен – обележја

Васпитање за хуманизацију односа међу људима и половима има задатке:

 • васпитање ученика за једнако вредновање способности и резултата рада оба пола, ради сузбијања предрасуда о инфериорности једног пола
 • изграђивање свести о природном односу човека према човеку
 • развијање другарских осећања, међусобног уважавања и поштовања друге личности
 • упознавање са улогом љубави и полности у животу човека
 • свакодневно дружење са вршњацима, међусобно помагање и одређено одрицање ради пружања могућности да се и други оствари у раду и игри
 • учење да се пажљиво и до краја саслуша други
 • развијање потребе за учешћем у акцијама солидарности
 • стицање навика пажљивог односа према млађим друговима, старијим и немоћним особама

У реализацију овог програма, поред одељенских старешина, предметних наставника, руководилаца секција, стручних сарадника и сарадника Вршњачког тима, укључени су и спољни сарадници из општинске организације Црвеног крста.