• Skola2.jpeg
  • Skola3.jpeg
  • Skola4.jpeg

Рад Машинско-саобраћајне школе заснован је на Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о средњем образовању и васпитању, важећим подзаконским актима, правилницима и нормативима, педагошко-стручним упутствима и осталим прописима. Поред тога у школи су дефинисани правилници у којима су прецизно наведене процедуре понашања и поступци у реализацији различитих активности.  

У прилогу су дата документа и правилници са којима се могу упознати запослени, ученици и њихови родитељи да би се на најбољи начин укључили у функционисање школе.

Годишњи план рада школе за школску 2020/21. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за прво полугодиште школске 2020/2021. године

Годишњи план рада школе за школску 2019/20. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину

Статут школе

Информатор о раду школе

Извештај о спољашњем вредновању школе


Правилник о организацији и систематизацији послова

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Правила понашања у школи

Правилник о Заштити и безбедности ученика у школи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у школи

Правилник о похваљивању и награђивању

Правилник о похваљивању, награђивању и васпитно-дисциплинској одговорности

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о реализацији и спровођењу испита

Правилник о ванредним ученицима

Адреса: Др Драгише Мишовића 146
Пошта: 32104 Чачак 4
Пак: 524107
Тел: + 381 32 372 560
Тел/факс: + 381 32 370 640
Емаил: info@mssca.edu.rs