Техничар друмског саобраћаја

    Стиче потребна знања из области саобраћајних прописа. Оспособљава се за савремене начине организације превоза путника и робе. Води бригу о рационалном и економичном коришћењу превозних средстава, врши техниче прегледе, регистрацију и осигурање возила.

    Стиче знања о моторним возилима, њиховим деловима и агрегатима и утицају делова на безбедност саобраћаја. Упознаје се са пословима  у области маркетинга и шпедиције. Током школовања стиче практична знања за управљање моторним возилима и добија возачку дозволу ''Б'' категорије. Могућности запослења су у транспортним организацијама ( делатности превоа путника, превоза робе и одржавања возила), у паркинг сервисима, у шпедитерским организацијама, организацијама које обављају технички преглед и слично. Посебна погодност овог смера је што ученици стичу неопходан услов у погледу нивоа и врсте образовања за наставак школовања за инструктора вожње.

    © 2018 Mašinsko-saobraćajna škola Čačak